Odborná spôsobilosť

Aktualizačná príprava a spočívanie lehôt COVID–19

EIC
03.01.2021
3 min

 

Celosvetová pandémia ochorenia COVID-19 ovplyvnila takmer každú oblasť nášho života. Dočasné zmeny vyvolala aj pri aktualizačnej príprave. Vláda Slovenskej republiky totiž svojím uznesením vyhlásila od 12.03.2020 mimoriadnu situáciu, ktorá stále trvá a trvá až do odvolania. Okrem toho bol od 1.10.2020 znovu zavedený núdzový stav.

 

Prijaté opatrenie MPSVR SR k spočívaniu lehôt počas krízovej situácie

MPSVR SR prostredníctvom svojho krízového štábu prijalo dňa 13.03.2020 následovné opatrenie k spočívaniu lehôt počas krízovej situácie:

Lehoty podľa § 11 ods. 12 a 13, § 16 ods. 6 a 8, § 23 ods. 6 a § 24 ods. 10 zákona 124/2006 Z. z., ktorých koniec pripadne na čas trvania krízovej situácie, počas trvania krízovej situácie spočívajú (neplynú). Lehoty podľa § 11 ods. 12 a 13, § 16 ods. 6 a 8, § 23 ods. 6 a § 24 ods. 10 zákona 124/2006 Z. z., ktorých koniec pripadne na čas jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie, sa považujú za zachované, ak je príslušný úkon vykonaný najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie.

 

Vysvetlenie

Lehoty týkajúce sa absolvovania odbornej aktualizačnej prípravy bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov a osôb vykonávajúcich činností, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1a zákona č. 124/2006 Z. z., počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 spočívajú (neplynú). Lehoty, ktorých koniec pripadne na čas jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie, sa považujú za zachované, ak je príslušný úkon vykonaný najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie.

Rovnako počas trvania mimoriadnej situácie alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 neplynú lehoty absolvovania lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci za účelom platnosti dokladu o odbornej spôsobilosti.

Platnosť preukazov, osvedčení alebo dokladov sa predlžuje do odvolania pandémie.

 

To znamená, ak platnosť vášho preukazu alebo osvedčenia skončila počas trvania mimoriadnej situácie, alebo bude končiť počas trvania mimoriadnej situácie, aktualizačnú prípravu nie je nutné zatiaľ absolvovať. V platnosti nateraz ostáva aj posledná vykonaná lekárska preventívna prehliadka (nie staršia ako 5 rokov odo dňa vyhlásenia mimoriadnej situácie). Lehoty na vykonanie aktualizačnej prípravy a lekárskej preventívnej prehliadky opätovne začnu plynúť až v deň ukončenia mimoriadneho stavu. V tomto príklade je teda aktualizačnú prípravu a lekársku preventívnu prehliadku nutné zrealizovať do jedného mesiaca od zrušenia mimoriadnej situácie.

 

Týmto usmernením nie je zákazané absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu a lekársku preventívnu prehliadku aj počas trvania krízovej situácie, ak je to možné.

 

Zaujímavé odkazy

Zákon - § 39i zákon 124/2006 Z. z.

NIP - Oboznamovanie zamestnancov a udržanie odbornej a zdravotnej spôsobilosti fyzických osôb v čase výskytu ochorenia COVID-19

NIP- Čo priniesla novela zákona o BOZP súvisiaca s mimoriadnym stavom

Máte záujem o aktualizačnú prípravu?

Zistite viac
Mohlo by vás zaujímať