Elektrické zariadenia

Vyhlásenie o zodpovednosti projektanta a revízneho technika

EIC
20.11.2020
4 min

 

Od 01.07.2018 vstúpila do platnosti nová norma o elektrických inštaláciách nízkeho napätia časť 6: Revízia - STN 33 2000-6:2018. Táto norma so sebou priniesla viacero zmien medzi ktoré patrí aj často diskutovaná požiadavka v zmysle článku 6.4.4.4 tejto normy o nutnosti vydania správy o zodpovednosti za vykonané práce objednávateľovi prác.

 

Článok 6.4.4.4 predmetnej normy uvádza, že osoba/osoby zodpovedné za projektovanie, montáž a revíziu inštalácie musia poskytnúť správu (prehlásenie) ktorá zohľadňuje ich príslušnú zodpovednosť osobe, ktorá si práce objednala spolu so záznamami uvedenými v článku 6.4.4.3 predmetnej normy. Správa o východiskovej revízii elektrickej inštalácie má uvádzať odporúčanie o časovom intervale do vykonania prvej periodickej revízie.

Článok 6.4.4.3 predmetnej normy uvádza, že správa o východiskovej revízii musí obsahovať záznamy o prehliadkach, o skúšaných obvodoch a o výsledkoch skúšok. Záznamy o podrobnostiach obvodu a o výsledkoch skúšok musia identifikovať každý obvod, vrátane príslušného ochranného prístroja (ochranných prístrojov) a musia uvádzať výsledky príslušných skúšok a meraní.

V informatívnej prílohe E tabuľke E.1 je uvedený informatívny vzor na vypracovanie revíznej správy, ktorej súčaťou sú aj vyhlásenia o zodpovednosti zodpovedných osôb "za projektovanie" a "montáž" elektrickej inštalácie. V aplikačnej praxi pri projektovaní a realizácií veľkých stavieb s väčším množstvom dodávateľov, projektantov, zhotoviteľov a revíznych technikov je vyžadovanie uvádzania uvedených vyhlásení v revíznej správe neefektívne a problematické.

 

Ako sme uviedli vyššie ide o INFORMATÍVNY VZOR na vypracovanie revíznej správy a preto vyhlásenia o zodpovednosti projektanta a zhotoviteľa elektrickej inštalácie nemusia byť súčasťou revíznej správy (tak ako je uvedené v prílohe E.1), ale môžu byť odovzdané ako samostatné prehlásenie objednávateľovi prác resp. prevádzkovateľovi. Uvedený rozsah riešenej inštalácie vo vyhláseniach a revíznej správe musí korešpondovať s rozsahom posudzovanej inštalácie.

Článok č. 6.4.4.4 predmetnej normy sa nevzťahuje na projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, ktorá je určená predovšetkým pre účely stavebného konania, nie na samotnú montáž elektroinštalácie a následnú odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia.

 

Stanovisko NIP

Projektant a zhotoviteľ si splnia svoju povinnosť vyjadrenia vlastnej zodpovednosti za svoje dielo v zmysle článku 6.4.4.4 STN 33 2000-6:2018, poskytnutím správy objednávateľovi, resp. prevádzkovateľovi spolu so záznamami uvedenými v článku 6.4.4.3 STN 33 2000-6:2018 a v rozsahu popísanom v informatívnej tabuľke E.1 predmetnej normy, aj vypracovaním „Vyhlásenia o zodpovednosti projektanta“ a „Vyhlásenia o zodpovednosti zhotoviteľa“. Uvedené vyhlásenia by následne boli súčasťou konštrukčnej dokumentácie vyhotovenej v zmysle §5 ods. 2 v nadväznosti na prílohu č. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Kópiu vyhlásenia o zodpovednosti projektanta a zhotoviteľa následne revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického zaradí do príloh revíznej správy (správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške) daného zariadenia. „Vyhlásenie o zodpovednosti revízneho technika“ by bolo priamo súčasťou revíznej správy (správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške) daného zariadenia.

 

Zaujímavé odkazy

NIP - Stanovisko k plneniu požiadaviek vyplývajúcich z článku 6.4.4.4 STN 33 2000-6:2018

Mohlo by vás zaujímať