Projektantom a konštruktérom elektrických zariadení a inštalácií, ktorí chcú dobrovoľne preukázať svoju odbornú spôsobilosť, ponúkame možnosť získania akreditovaného certifikátu projektanta elektrických zariadení v našej organizácii v zmysle normy ISO/IEC 17024.

 

Získaným certifikátom sa odlíšite od konkurencie

Získaným certifikátom sa preukážte svojim zákazníkom:

 • že sa opakovane vzdelávate, čo len potvrdzuje vašu odbornosť a kvalifikáciu,
 • vašu odbornosť a schopnosť naprojektovať elektrické zariadenia a inštalácie tak, aby vyhovovali aktuálnym požiadavkám právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

Podmienky na získanie certifikátu

Certifikát získa každý, kto o certifikáciu požiada a splní podmienky certifikačnej schémy:

 • najvyššie dosiahnuté odborné vzdelanie,
 • dĺžka požadovanej odbornej praxe,
 • zdravotnú spôsobilosť na výkon požadovanej činnosti,
 • úspešné absolvovanie overenia odborných vedomostí.

 

Doba platnosti certifikátu je 5 rokov. Po uplynutí doby platnosti môže držiteľ certifikátu požiadať o recertifikáciu a vydanie nového certifikátu najneskôr 30 dní pred skončením jeho platnosti.

 

Kategória

Vzdelanie (Elektrotechnické)

Prax (roky)

Zdravotná spôsobilosť Iné
Do 1000 V Nad 1000 V Objekty s nebezpečenstvom výbuchu
Projektant a konštruktér EZ ÚSO 5 +1 +1 LPP Vek min. 18 r
3 +1 +1 LPP

ÚSO - Úplné stredoškolské odborné vzdelanie

VŠ - Vysokoškolské vzdelanie

LPP - Lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci nie staršia ako 6 mesiacov

 

Prečo sa certifikovať v E.I.C.?

 • rozsah certifikácie si zákazník volí podľa vlastných požiadaviek – šitý na mieru, napríklad
  • el. inštalácie rodinných domov
  • el. inštalácie distribučných sietí
  • el. inštalácie v lekárskom prostredí a pod.
 • certifikát je vydaný v jazyku podľa požiadaviek zákazníka,
 • rozsah certifikátu je zrozumiteľný pre zamestnávateľa v zahraničí,
 • certifikáty E.I.C. sú uznávané v rámci štátov Európskej únie.

 

Každý štát Európskej únie má jedinú autoritu, ktorá akredituje spoločnosti a jej výsledky sú uznávané v rámci celej Európskej únie. Autoritou Európskej únie na Slovensku je SNAS, ktorým je E.I.C. akreditované. Preto sú naše certifikáty platné v celej Európskej únii, ak národné predpisy nestanovujú inak.

 

Overenie odborných vedomostí

Overenie odborných vedomostí prebieha prezenčnou formou skúšky a pozostáva z písomnej časti (testu) a ústnej časti.

Overenie odborných vedomostí na vydanie certifikátu Projektanta elektrických zariadení sa vykonáva:

 • ak žiadateľ v prihláške na overenie odborných vedomostí Revízneho technika EZ za účelom vydania osvedčenia v zmysle § 24 vyhlášky 508/2009 Z. z. označil aj žiadosť o vydanie certifikátu Projektanta elektrických zariadení overenie odborných vedomostí prebieha tou istou jednou skúškou,
 • v inom prípade samostatnou skúškou.

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku, chcete si dohodnúť termín certifikácie projektanta alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám alebo zavolajte. Ak si chcete objednať certifikáciu projektanta, stačí vyplniť žiadosť.

Formuláre

 

Žiadateľ o certifikát projektanta a konštruktéra elektrických zariadení predloží

 • vyplnenú žiadosť o certifikáciu,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon požadovanej činnosti nie staršie ako 6 mesiacov,
 • doklady potvrdzujúce odborné vzdelanie,
 • potvrdenie o dĺžke požadovanej odbornej praxe.

 

Aktuálna právna úprava týkajúca sa odbornej spôsobilosti projektantov a konštruktérov vyhradených technických zariadení

Viac informácií nájdete na našom blogu.

Zistite viac