Samostatný elektrotechnik môže riadiť činnosť poučených osôb bez obmedzenia ich počtu a riadiť činnosť najviac dvoch elektrotechnikov.

Samostatný elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a má odbornú prax.

Po absolvovaní výchovy a vzdelávania, a overení vedomostí pre špecializáciu § 22 Samostatný elektrotechnik je vydané kandidátovi osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

 

Aktuálne termíny školení

Ak máte záujem o školenie prihláste sa na konkrétny termín.

Termíny školení

 

Pre vydanie osvedčenia je nutné predložiť tieto dokumenty

  • Potvrdenie praxe
  • Maximálne dosiahnuté elektrotechnické vzdelanie
  • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako 6 mesiacov

 

Odborná prax

Do dĺžky odbornej praxe samostatného elektrotechnika sa započítava čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu.

Čítaj viac

 

Aké sú stupne stredoškolského odborného vzdelania ?

  • Nižšie stredné elektrotechnické vzdelanie - dokladom o získanom stupni je vysvedčenie o záverečnej skúške
  • Stredné elektrotechnické vzdelanie - dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o záverečnej skúške
  • Úplné stredné elektrotechnické vzdelanie - dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o maturitnej skúške

Rozdelenie stupňov stredoškolského vzdelania

 

Elektrotechnik je aj fyzická osoba

  • Ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, ak má odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo v inom študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické
  • Ak absolvovala ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe zameranom na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín

Klasifikácia elektrotechnických odborov