Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky môže vykonávať

 • Činnosť samostatného elektrotechnika
 • Riadiť činnosť poučených osôb, elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky bez obmedzenia ich počtu
 • Riadiť prevádzku technických zariadení elektrických

 

Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a má odbornú prax.

Po absolvovaní výchovy a vzdelávania, a overení vedomostí pre špecializáciu § 23 Elektrotechnik na riadenia činnosti alebo prevádzky je kandidátovi vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

 

Aktuálne termíny školení

Ak máte záujem o školenie prihláste sa na konkrétny termín.

Termíny školení

 

Pre vydanie osvedčenia je nutné predložiť tieto dokumenty

 • Potvrdenie praxe
 • Maximálne dosiahnuté elektrotechnické vzdelanie
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako 6 mesiacov

 

Do dĺžky odbornej praxe elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky sa započítava čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu.

Čítaj viac

 

Aké sú stupne stredoškolského odborného vzdelania ?

 • Nižšie stredné elektrotechnické vzdelanie - dokladom o získanom stupni je vysvedčenie o záverečnej skúške
 • Stredné elektrotechnické vzdelanie - dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o záverečnej skúške
 • Úplné stredné elektrotechnické vzdelanie - dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o maturitnej skúške

Rozdelenie stupňov stredoškolského vzdelania

 

Elektrotechnik je aj fyzická osoba

 • Ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, ak má odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo v inom študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické
 • Ktorá absolvovala ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe zameranom na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín

Klasifikácia elektrotechnických odborov