Ako oprávnená právnická osoba

 • Vykonávame úradné skúšky vyhradených technických zariadení
 • Overujeme odbornú spôsobilosť zamestnávateľa na odborné prehliadky a odborné skúšky
 • Vydávame odborné stanoviská k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie
 • Osvedčujeme konštrukčnú dokumentáciu
 • Posudzujeme technické zariadenia, materiály a technológie
   

 

Vydávame oprávnenia organizáciam pre tieto činnosti

 • Opravy vyhradených technických zariadení
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení
 • Plnenie tlakových nádob na dopravu plynov
 • Plnenie nádrží motorových vozidiel plynom

 

Overujeme odbornú spôsobilosť zamestnancov pre tieto činnosti

 • Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok
 • Opravy vyhradeného technického zariadenia
 • Obsluhy vyhradeného technického zariadenia

 

Oprávnenie na overenie požiadaviek bezpečnosti technických zariadení