V E.I.C. sa venujeme už viac ako 10 rokov technickej inšpekcii, certifikácii výrobkov, certifikácii osôb a vzdelávaniu v oblasti bezpečnosti (podľa zákonov 124/2006 Z. z. a 56/2018 Z. z.).

Čím sme 

  • Oprávnenou organizáciou, ktorá overuje plnenie požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v oblasti elektrických, tlakových, plynových, zdvíhacích a strojných zariadení
  • Inšpekčným orgánom v oblasti bezpečnosti technických zariadení.
  • Overujeme odborné vedomostí odborníkov na revízie, opravy a obsluhy všetkých technických zariadení
  • Certifikujeme a posudzujeme zhodu výťahov, tlakových nádob a tlakových zariadení ako Notifikovaná osoba NO 2005

 

Dokumenty vydané notifikovanou osobou sú podkladom pre označovanie výrobkov európskou značkou zhody CE (Conformité Européenne).