E.I.C. bola Úradom pre normalizáciu, meterológiu a skúšobnictvo Slovenskej republiky oznámena orgánom Európskej únie ako autorizovaná osoba pre posudzovanie zhody a tým nadobudla štatút notifikovanej osoby NO 2005.

Dokumenty vydané notifikovanou osobou sú podkladom pre označovanie výrobkov európskou značkou zhody CE (Conformité Européenne).

 

Ako notifikovaná osoba posudzujeme zhodu týchto zariadení 

  • Výťahov 
  • Tlakových nádob
  • Tlakových zariadení


Zhoda je posudzovaná podľa smerníc Európskej únie.