Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. sa aplikujú na všetky zmluvy resp. objednávky, ktoré spoločnosť uzatvára s druhou stranou za účelom vykonávania činnosti podľa predmetu podnikania.

 

Definícia pojmov

 1. Odberateľ – je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá je odberateľom služby, alebo diela
 2. Dodávateľ – je právnická osoba E.I.C. Engineering inspection company s.r.o. , ul. Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov IČO: 36 670 901, DIČ: 2022246842, IČ DPH:  SK 2022246842 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel  Sro, vložka 17731/P
 3. Objednávka, prihláška, žiadosť – písomný dopyt odberateľa na dodávku služieb od dodávateľa
 4. Potvrdená objednávka, prihláška, žiadosť – prijatý a potvrdený písomný doklad s vymedzeným rozsahom , termínom a cenou dodávky. Potvrdená objednávka je záväzným zmluvným vzťahom medzi odberateľom a dodávateľom.
 5. SZČO – samostatne zárobkovo činná osoba.

 

Zmluvné vzťahy

 1. Po doručení objednávky, prihlášky alebo žiadosti bude táto zaevidovaná v systéme dodávateľa a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi dodávateľom a odberateľom.
 2. Objednávka, prihláška alebo žiadosť bude akceptovaná zo strany dodávateľa, ak je na nej uvedené:
  1. Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu alebo zástupcov, podľa toho akým spôsobom za spoločnosť konajú, ak je odberateľ právnická osoba, alebo SZČO.
  2. Vlastnoručný podpis, alebo podpisy  štatutárneho zástupcu alebo zástupcov, podľa toho akým spôsobom  za spoločnosť konajú, ak je odberateľ právnická osoba, alebo SZČO.
  3. Obchodný názov spoločnosti, fakturačná adresa, IČO, IČ DPH, alebo DIČ, ak je odberateľ právnická osoba, alebo SZČO.
  4. Meno a priezvisko kontaktnej osoby.
  5. Telefón a email na kontaktnú osobu.
  6. Meno a priezvisko, bydlisko, kontakt  a vlastnoručný podpis fyzickej osoby, ak odberateľ  je fyzická osoba nepodnikateľ.
  7. V prípade, ak platcom za služby pre fyzickú osobu bude právnická osoba alebo SZČO, je potrebné uviesť údaje podľa bodov a. až e.
  8. Popis predmetu dodávky
  9. Miesto dodávky, ak to vyplýva z predmetu požadovanej činnosti
  10. Ostatné informácie a prílohy ak sú dodávateľom požadované  podľa predmetu dodávky.
 3. Dodávateľ pri preberaní objednávky, alebo dopytu rozhodne, či na predmet dodávky bude uzavretá riadna zmluva podľa Obchodného zákonníka.
 4. Riadna zmluva podľa Obchodného zákonníka môže byť uzavretá aj na žiadosť odberateľa.
 5. V prípade, ak na predmet dodávky nie je uzavretá riadna zmluva podľa Obchodného zákonníka, obchodný vzťah sa riadi týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami.
 6. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach, sa riadia ustanoveniami Obchodného a Občianského zákonníka.

Dodacia lehota a podmienky poskytnutia služby, alebo vykonania diela

 1. Základnou dodacou lehotou dodávateľa je 15 pracovných dní.
 2. Lehota začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom po potvrdení objednávky.
 3. Deň dodania služby je nasledujúci pracovný deň po uplynutí dodacej lehoty.
 4. Dodacia lehota platí, ak sa zmluvné strany v potvrdenej objednávke, alebo zmluve nedohodli inak.
 5. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na skrátenej lehote dodávky
  1. Skrátená lehota dodávky do 48 hodín od potvrdenia objednávky bude účtovaná zvýšenou sadzbou plus 200%, k obvyklej cene za službu, ak sa zmluvné strany nedohodliinak.
  2. Skrátená lehota dodávky do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky bude účtovaná zvýšenou sadzbou plus 100% k obvyklej cene, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.
  3. Skrátená lehota dodávky musí byť vyznačená v objednávke.
  4. Na skrátenú lehotu dodávky nie je právny nárok.
  5. Prijatie požiadavky na skrátené konanie závisí od možností dodávateľa na realizáciu predmetu dodávky.
 6. Odberateľ je povinný prevziať službu, alebo dielo aj keď výsledok bol negatívny v prípadoch, ak to vyplýva z predmetu dodávky (Úradná skúška, overovanie vedomostí, preskúšanie a pod. )
 7. Dokladom o prevzatí služby, alebo diela je odovzdávací protokol, ktorý obsahuje zoznam odovzdávaných dokladov, podpísaný odberateľom a dodávateľom.
 8. Nekompletnosť dodávky (dokladov) je odberateľ oprávnený reklamovať do 10 kalendárnych dní od dňa odoslania.
 9. Po uplynutí desiatich  dní dodávateľ považuje zásielku za kompletnú a uzavretú, ak nevznikla námietka zo strany odberateľa.

 

Cena

 1. Cena za službu, alebo dielo je cena  d o h o d o u.
 2. Odberateľ je povinný zaplatiť dohodnutú cenu.
 3. Dohodnutá cena zahŕňa aj dopravné náklady, ak sa zmluvné strany nedohodli inak
 4. Cena je uvedená v eurách.
 5. K cene bude fakturovaná DPH, podľa platných právnych predpisov.

 

Platobné podmienky

 1. Po ukončení diela, alebo služby  dodávateľ najneskôr do 15 dní od vzniku zdaniteľného plnenia vystaví faktúru s potrebnými náležitosťami v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.
 2. Splatnosť faktúry vystavenej dodávateľom je 5 dní od dátumu vystavenia, pokiaľ v zmluve, alebo potvrdenej objednávke nebolo dohodnuté inak. V prípade, ak deň splatnosti pripadne na deň pracovného voľna, alebo pokoja, za deň splatnosti sa považuje najbližší pracovný deň. Za zaplatenie faktúry sa považuje pripísanie fakturovanej čiastky na účet dodávateľa, alebo úhradou hotovosti do pokladne spoločnosti.
 3. V prípade opakovaného porušovania termínu splatnosti, je  dodávateľ v nasledujúcich obchodných prípadoch s odberateľom, oprávnený požadovať úhradu pred odovzdaním diela, alebo služby.
 4. V prípade pochybností dodávateľa o možnosti splatenia peňažného záväzku v termíne splatnosti, je dodávateľ oprávnený požadovať úhradu pred odovzdaním diela alebo služby.

 

Zmluvná pokuta

 1. V prípade nedodržania splatnosti faktúry a omeškania peňažného záväzku voči dodávateľovi, je výška úrokov z omeškania o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.
 2. Nárok na zmluvnú pokutu a úrok z omeškania nezaniká ani v prípade odstúpenia od objednávky.
 3. V prípade omeškania plnenia o viac ako 7 pracovných dní zo strany dodávateľa,  napriek aktívnemu spolupôsobeniu odberateľa, môže odberateľ požadovať  zľavu za služby, alebo dielo .

 

Osobitné ustanovenia

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že počas trvania zmluvy sa budú vzájomne informovať o všetkých zmenách týkajúcich sa obchodného mena, sídla, miesta podnikania, predmetu činnosti, štatutárnych orgánov vrátane spôsobu ich zastupovania voči tretím osobám.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že počas trvania zmluvy sa budú vzájomne informovať o rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov.
 3. Zmluvná strana je povinná písomne upovedomiť druhú stranu o hroziacom, alebo zahájenom konkurznom, alebo reštrukturalizačnom  konaní.
 4. Zmluvné strany sú povinné zachovávať obchodné tajomstvo vo vzťahu ku skutočnostiam obchodnej, výrobnej, alebo technickej povahy súvisiacich s podnikateľskou činnosťou oboch zmluvných strán, ktoré majú skutočnú, alebo aspoň potenciálnu materiálnu, alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných odborných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle jednej zo zmluvných strán utajené a táto zmluvná strana ich utajenie zodpovedajúcim spôsobom zabezpečuje.
 5. V prípade porušenia povinností stanovenej v predchádzajúcom bode, vzniká dotknutej zmluvnej strane voči povinnej zmluvnej strane nárok na náhradu škody, vydanie bezdôvodného obohatenia a poskytnutie primeraného peňažného zadosťučinenia. Okrem toho je poškodená zmluvná strana oprávnená domáhať sa, aby sa druhá zmluvná zdržala konania porušujúceho jej zmluvné povinnosti a odstránila chybný stav.

 

Záverečné ustanovenia

 1. Pokiaľ nie je v zmluve, objednávke, alebo v týchto všeobecných obchodných podmienkach stanovené inak, riadia sa vzťahy vyplývajúce zo zmluvy príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 2. Prípadné spory vzniknuté v súvislosti s plnením uzatvorenej zmluvy, budú riešené podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Vecne a miestne príslušný súd pre rozhodovanie takýchto sporov je všeobecný súd v zmysle Občianskeho súdneho poriadku.
 3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory v obchodnom vzťahu budú riešiť predovšetkým dohodou.
 4. Ak na prvej strane objednávky, dopytu, prihlášky, alebo žiadosti nie je uvedené inak, vyhradzujeme si tieto Všeobecné obchodné podmienky.
 5. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od  01.01.2019