Ako oprávnená právnická osoba overujeme odborné vedomosti a s účinnoťou novely zákona 124/2006 Z. z. od 01.04.2021 vydávame osvedčenia alebo preukazy na vykonávanie nižšie uvedených činností:

Revízny technik podľa § 24 vyhlášky 508/2009 Z.z.

 • Revízny technik elektrických zariadení

 

Revízny technik podľa § 16 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

 • Revízny technik plynových zariadení
 • Revízny technik tlakových zariadení
 • Revízny technik zdvíhacích zariadení

 

Obsluha podľa § 17 vyhlášky 508/2009 Z.z.

 • Obsluha plynových zariadení
 • Obsluha kotlov I. až V. triedy
 • Obsluha zdvíhacích zariadení (žeriavov a plošín)

 

Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia podľa § 18 vyhlášky 508/2009 Z.z

 • Oprava, rekonštrukcia a montáž plynových zariadení
 • Oprava, rekonštrukcia a montáž tlakových zariadení
 • Oprava, rekonštrukcia a montáž zdvíhacích zariadení

 

Podmienky na vydanie osvedčenia alebo preukazu na činnosť na vyhradených technických zariadení Oprávnenou právnickou osobou - EIC s.r.o.:

V zmysle § 16 ods. 2 zákona 124/2006 Z. z.  podmienky na vydanie osvedčenia alebo prekazu sú:

 • vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak,
 • vzdelanie a prax podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle prílohy č.11 vyhlášky 508/2009 Z. z.,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti na vyhradených technických zariadeniach,
 • absolvovanie odbornej prípravy (VaV) v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • overenie odborných vedomostí.

 

Overenie odborných vedomostí (OOV)

Overenie odborných vedomostí prebieha prezenčnou formou a pozostáva z písomnej časti (testu) a ústnej časti.

 

Prihláška na OOV posielajte na e-mail eic@eic.sk

 

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu (lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci - LPP)

Podľa § 16 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. zdravotná spôsobilosť na prácu elektrotechnika sa posudzuje na základe výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci. Zdravotná spôsobilosť na prácu podľa prvej vety sa preukazuje lekárskym posudkom nie starším ako 6 mesiacov.

Faktory práce a pracovného prostredia ako aj kategóriu práce pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia určuje zamestnávateľ. V prípade fyzickej osoby ide o predpokladané faktory práce a pracovného prostredia, ktorým bude fyzická osoba vystavená pri práci.

 

Odborné vzdelanie a prax

Nutné odborné vzdelanie a prax sú pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti uvedené v prílohe č.11 vyhlášky 508/2009 Z. z.

Ďalšie informácie nájdete na stránke Inšpektorátu práce tu.

 

Vzor potvrdenia odbornej praxe