Spoznajte nás

Bezpečnosť na prvom mieste


 

Pretože stačí jednoduché nedodržanie bezpečnostných predpisov, či zanedbanie pravidelnej kontroly technického zariadenia a rutina sa rozplynie lusknutím prsta. Namiesto nej nastúpi stres a panika. Nezvratné poškodenie zariadenia, vážne zranenie alebo nedajbože zápas o ľudský život.

To sú momenty, pri ktorých si každý uvedomí dôležitosť zaistenia bezpečnosti technických zariadení.

 

 

Zverte sa tým najlepším


 

Úlohou nás v E.I.C. je zabezpečiť, aby ste si mohli bez obáv užívať rutinu.

Už viac ako 10 rokov pomáhame vytvárať bezpečné pracovné prostredie a vykonávame potrebné odborné kontroly všetkých druhov technických zariadení. Sme inšpekčný orgán akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou. 

Naše výsledky inšpekcie a certifikácie dodržiavajúce tie najvyššie štandardy sú rešpektované v celej Európskej únii.

 

 

Sme vám k dispozícii


 

Snažíme sa pre vás byť skutočným partnerom, ktorý chce spoločne s vami zabezpečiť maximálne bezpečné prostredie a pritom zlepšiť spoľahlivosť vášho pracoviska.

Vo svete, kde rýchlosť znamená všetko, dokážeme pružne a promptne reagovať na vaše požiadavky.

 

 

Čím smeVenujeme sa už viac ako 10 rokov technickej inšpekcii, certifikácii výrobkov, certifikácii osôb a vzdelávaniu v oblasti bezpečnosti technických zariadení.

 

Sme oprávnenou organizáciou

ktorá overuje plnenie požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v oblasti elektrických, tlakových, plynových, zdvíhacích a strojových zariadení.


Sme inšpekčným orgánom

v oblasti bezpečosti technických zariadení.

 

Overujeme odborné vedomosti odborníkov

na revízie, opravy a obsluhy všetkých technických zariadení.


Certifikujeme a posudzujeme zhodu

výťahov, tlakových nádob a tlakových zariadení ako Notifikovaná osoba NO 2005.

Dokumenty vydané notifikovanou osobou sú podkladom pre označovanie výrobkov európskou značkou zhody CE (Conformité Européenne).

 

 

Naše zásady


 

Vysoká technická odbornosť

Naši inšpektori a školitelia majú dlhoročnú odbornú prax v rámci inšpekčnej a certifikačnej činnosti a všetky potrebné osvedčenia a certifikáty. Patríme medzi špičkové organizácie v rámci posudzovania zhody a vzdelávania.

 

Keď aj rýchlosť a čas je dôležitý 

Vo svete, kde rýchlosť znamená všetko, dokážeme pružne a promptne reagovať na vaše požiadavky. Tie najnovšie informácie, najaktuálnejšie školenia a požiadavky najnovších smerníc vám pomôžeme naplniť v najkratšom možnom čase.

 

Sme akceptovanou agentúrou v rámci celej Európskej únie

Naša inšpekčná a certifikačná činnosť spĺňa najvyššie štandardy Európskej únie a naše odborné stanoviská a certifikáty sú akceptované vo všetkých jej krajinách.

 

Sme stále vaším partnerom

Snažíme sa pre vás byť skutočným partnerom, ktorý chce spoločne s vami zabezpečiť maximálne bezpečné prostredie a pritom zlepšiť spoľahlivosť vášho pracoviska.

 

Sme viazaní mlčanlivosťou

Naši inšpektori sú v rámci inšpekčnej a certifikačnej činnosti viazaní dôvernosťou a mlčanlivosťou voči tretej strane a všetky informácie, ktoré počas svojej práce zistia, sú považované za prísne dôverné.

 

Nestrannosť a nezávislosť

Prostredníctvom politiky našej organizácie, otvorenosťou a informovateľnosťou voči našim klientom, zabraňujeme komerčným vplyvom na inšpekčný a certifikačný proces. Dodržiavanie nestrannosti a nezávislosti naša organizácia zabezpečuje svojou organizačnou štruktúrou a vnútroorganizačnými predpismi.

 

Práva zákazníka

  • Na službu vysokej profesionálnej úrovne so zabezpečením nestrannosti, nezávislosti a dôvernosti, ak o ňu požiada a splní stanovené kritéria
  • Podať odvolanie, ak nesúhlasí s rozhodnutím

 

Povinnosti zákazníka

  • Dodržať zmluvne stanovené podmienky
  • Pripraviť podmienky a príslušné dokumenty pre výkon technickej inšpekcie
  • Úhradiť faktúru za vykonanú službu

 

Mohlo by vás zaujímať 

Naša kvalifikácia