Podľa nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z. z. je výťah na prepravu osôb považovaný za určený výrobok a preto je uvádzaný do prevádzky podľa osobitného predpisu, podľa ktorého sa posudzuje, či výťah je schopný bezpečnej prevádzky vrátane jeho obsluhy. Zároveň sa posudzuje aj jeho konštrukčná dokumentácia.

 

Takéto posúdenie sa nazýva posúdenie zhody. Posúdením zhody nie je nutné pri uvádzaní výťahu do prevádzky vykonať úradnú skúšku.

 

Kedy je potrebné posúdenie zhody ?

Pre výťahy, ktoré sú trvalou súčasťou budovy alebo inej stavby a sú určené na prepravu

 • Osôb
 • Osôb a nákladu
 • Nákladu - ak je nosná plošina prístupná osobám, možno do nej voľne vstúpiť a je vybavená ovládacím zariadením nachádzajúcim sa vnútri kabíny výťahu alebo v dosahu osoby, ktorá je vnútri kabíny

 

Pre bezpečnostné časti do výťahov, ktoré sú určené na namontovanie do výťahov

 • Zariadenie na zablokovanie šachtových dverí
 • Zariadenie na zabránenie pádu kabíny alebo nekontrolovanému pohybu kabíny
 • Zariadenie na obmedzenie nadmernej rýchlosti
 • Zariadenie na tlmenie nárazov
 • Zariadenie na tlmenie nárazov akumulovaním energie
  • nelineárne
  • s tlmením spätného chodu
 • Zariadenie na tlmenie nárazov pohlcovaním energie
 • Bezpečnostné zariadenie priamočiareho hydromotora hydraulického silového obvodu slúžiace na zabránenie pádu
 • Elektrické bezpečnostné zariadenie vyhotovené vo forme bezpečnostného obvodu obsahujúceho elektronické prvky


Dokumenty vydané notifikovanou osobou  E.I.C. NO 2005 sú podkladom pre označovanie výrobkov európskou značkou zhody CE (Conformité Européenne).

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku, chcete si dohodnúť termín posúdenia zhody výťahu alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám alebo zavolajte. Ak si chcete objednať posúdenie zhody, stačí vyplniť žiadosť.

Získať cenovú ponuku

Vyplniť žiadosť


Vyplnenú žiadosť o cenovú ponuku alebo žiadosť o posúdenie zhody výťahu posielajte na adresu eic@eic.eu.sk

 

Čo si pripraviť na posúdenie zhody ?

 • Konštrukčnú dokumentáciu (realizačnú dokumentáciu) a odborné stanovisko oprávnenej právnickej osoby (E.I.C.) o posúdení danej konštrukčnej dokumentácie
 • Sprievodnú dokumentáciu - pasport, revízna kniha, prevádzkové pokyny
 • Návod na obsluhu a údržbu zariadenia
 • Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške skúšaného zariadenia (montážna skúška)
 • Vyhlásenie o zhode, ak sa vyžaduje
 • Oprávnenie organizácie na montáž technického zariadenia
 • Doklady o vykonaných skúškach - napríklad pre elektrickú časť zariadenia
 • Prípadne ostatné dokumenty, podľa dohody

 

Kedy nie je potrebné posúdenie zhody, ale je nutná úradná skúška ?

 • Pre zdvíhacie zariadenia, ktorých rýchlosť nie je vyššia ako 0,15 m/s
 • Pre stavebné výťahy
 • Pre lanové dráhy vrátane pozemných lanových dráh
 • Pre výťahy špeciálne projektované a konštruované na vojenské účely, alebo na policajné účely
 • Pre zdvíhacie zariadenia určené na vykonávanie práce z nich - napr.  
 • Pre banské ťažobné zariadenia
 • Pre zdvíhacie zariadenia určené na zdvíhanie osôb pri umeleckých vystúpeniach
 • Pre zdvíhacie zariadenia v dopravných prostriedkoch
 • Pre zdvíhacie zariadenia spojené so strojovým zariadením, ktoré sú určené výhradne na zabezpečovanie prístupu na pracovné miesto vrátane prístupu na vykonávanie údržby a kontroly strojového zariadenia
 • Pre ozubnicové dráhy
 • Pre pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

 

Mohlo by vás zaujímať

Úradná skúška výťahu

 

Nedostatky pri posudzovaní zhody výťahov

 • Neaktuálna technická dokumentácia skutočného vyhotovenia
 • Neúplná technická dokumentácia

 

 • Kabína výťahu
  • Nesprávne nastavené elektrické bezpečnostné zariadenie na kontrolu zatvorenej polohy kabínových dvier
  • Nesprávne nastavené zariadenie na kontrolu zaťaženia kabíny
  • Nefunkčné komunikačné zariadenie
  • Nezaslepené otvory ovládania

 

 • Šachta výťahu
  • Nesprávne zoradené dverné spínače s uzávierkami šachtových dvier
  • Nesprávne nastavený spínač pod napínacím závažím lana obmedzovača rýchlosti
  • Nástupište výťahu je nedostatočne osvetlené
  • Chýba zariadenie (napr. rebrík, stúpadlá) na vstup do priehlbne šachty
  • Nedostatočná, alebo nadmerná hmotnosť vyvažovacieho závažia

 

 • Strojovňa výťahu
  • Priestor strojovni obsahuje predmety, ktoré tam nepatria
  • Neolemované otvory v podlahe strojovni
  • Nesprávne nastavený koncový vypínač výťahu
  • Prístup do strojovne nie je bezpečný