Certifikácia výrobku znamená, že overíme či je výrobok v zhode so stanovenými technickými predpismi, harmonizovanými technickými normami alebo inými súvisiacimi normatívnymi dokumentmi. Zhodu s danými harmonizovanými, technickými a inými normami potvrdzujeme vydaním certifikátu.

 

Dokumenty vydané notifikovanou osobou  E.I.C. NO 2005 sú podkladom pre označovanie výrobkov európskou značkou zhody CE (Conformité Européenne).

 

Udelený certifikát výrobku slúži žiadateľovi na preukázanie, že je schopný udržať kvalitu a dodávať výrobky, ktoré vyhovujú určeným požiadavkám.

 

Certifikát potvrdzuje, že výrobok zodpovedá požiadavkám stanovenými v harmonizovaných technických normách a STN vhodných na posudzovanie zhody ako aj systému kvality, alebo každej doplnkovej dokumentácii vyžadovanej systémom pre udelenie certifikátu.

 

Držiteľ certifikátu môže odkazovať na certifikát výrobku iba v predmete a rozsahu uvedenom na tomto certifikáte.

 

Výrobca alebo jeho splnomocnenec určeného výrobku môže uviesť na trh len taký výrobok, ktorý spĺňa všetky technické požiadavky, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú. Výrobca alebo jeho splnomocnenec určeného výrobku posudzuje pred uvedením na trh zhodu jeho vlastností s technickými požiadavkami ustanovenými technickými predpismi.

 

Mohlo by vás zaujímať

Proces certifikácie výrobkov