Pravidlá pre vydávanie oprávnenia na činnosť pre zahraničné firmy sú rovnaké ako pre tuzemské firmy.

 

Odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy vyhradeného technického zariadenia a plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrže motorového vozidla plynom môže pre inú fyzickú osobu alebo pre inú právnickú osobu vykonávať len zamestnávateľ, ktorý má oprávnenie na činnosť v zmysle § 15 zákona č. 124/2006 Z. z.

 

 

Pri overovaní odbornej spôsobilosti zmestnávateľa rozlišujeme niekoľko rozsahov oprávnenia podľa skupiny a druhu vyhradeného technického zariadenia.

Rozdelenie VTZ

 

Pre zahraničné firmy v zmysle § 21 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. platí

  • Zahraničné osoby môžu podnikať na území Slovenskej republiky za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby, pokiaľ zo zákona nevyplýva niečo iné
  • Zahraničnou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba s bydliskom alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Slovenskou právnickou osobou na účely tohto zákona sa rozumie právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky
  • Podnikaním zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky sa rozumie na účely tohto zákona podnikanie tejto osoby, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky

 

Kedy je potrebné ?

  • Ak plníte tlakové nádoby určené na dopravu plynov
  • Ak plníte nádrže motorových vozidiel plynom
  • Ak vykonávate opravu vyhradených technických zariadení
  • Ak vykonávate odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení

 

Pod slovom „oprava“ rozumieme činnosť na technickom zariadení vrátane jeho rozoberania, odstránenia chýb a porúch, rekonštrukcie a montáže smerujúcu k zabezpečeniu jeho funkčného a bezpečného stavu.

 

Kto musí mať oprávnenie na činnosť ?

Ak ste zamestnávateľ v statuse fyzická osoba – živnostník alebo právnická osoba, ktorá chce vykonávať činnosť na vyhradených technických zariadeniach v zmysle §15 zákona č. 124/2006 Z. z.

 

Dobrovoľné oprávnenie na činnosť

Podnikatelia, ktorí nie sú zamestnávatelia (nezamestnávajú fyzické osoby) alebo podnikatelia ktorí vykonávajú inú činnosť na vyhradených technických zariadení ako tá, ktorá je uvedená v § 15 ods.1 zákona č. 124/2006 Z. z. môžu získať dobrovoľné oprávnenie na činnosť za účelom preukázania odbornej spôsobilosti pri verejných súťažiach, výberových konaniach a iných aktivitách.

 

Čo overujeme počas overenia odbornej spôsobilosti zamestnávateľa ?

Overujeme spôsob a rozsah zabezpečenia vykonávania činnosti z technického, personálneho a organizačného hľadiska v zmysle požadovaného druhu činnosti a rozsahu požadovaného oprávnenia.

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku vami vybraného rozsahu oprávnenia, ak si chcete dohodnúť termín alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám alebo zavolajte. Ak si chcete objednať overenie odbornej spôsobilosti organizácie za účelom získania oprávnenia, stačí vyplniť žiadosť.

Formuláre