Pravidlá pre vydávanie oprávnenia na činnosť pre zahraničné firmy sú rovnaké ako pre tuzemské firmy.

Pravidlá sú uvedené v časti oprávnenie na činnosť.

Oprávnenie na činnosť

 

Pre zahraničné firmy v zmysle § 21 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. platí

  • Zahraničné osoby môžu podnikať na území Slovenskej republiky za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby, pokiaľ zo zákona nevyplýva niečo iné
  • Zahraničnou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba s bydliskom alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Slovenskou právnickou osobou na účely tohto zákona sa rozumie právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky
  • Podnikaním zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky sa rozumie na účely tohto zákona podnikanie tejto osoby, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky

 

Kedy je potrebné ?

  • Ak chcete plniť tlakové nádoby určené na dopravu plynov
  • Ak plníte nádrže motorových vozidiel plynom
  • Ak chcete opravovať vyhradené technické zariadenia
  • Ak vykonávate odborné prehliadky a skúšky

 

Pod slovom „oprava“ rozumieme činnosť na technickom zariadení vrátane jeho rozoberania, odstránenia chýb a porúch, rekonštrukcie a montáže smerujúcu k zabezpečeniu jeho funkčného a bezpečného stavu.

 

Kto musí mať oprávnenie na činnosť ?

Ak ste zamestnávateľ resp. právnická osoba, ktorá chce vykonávať  činnosť na vyhradených technických zariadeniach musíte prejsť overením odbornej spôsobilosti organizácie v zmysle §15 zákona č.124/2006 Z. z.

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku vami vybraného rozsahu oprávnení, ak si chcete dohodnúť termín alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám alebo zavolajte. Ak si chcete objednať overenie odbornej spôsobilosti, stačí vyplniť žiadosť.


Vyplnenú žiadosť o cenovú ponuku alebo žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa posielajte na adresu eic@eic.eu.sk


Pri overovaní odbornej spôsobilosti rozlišujeme niekoľko rozsahov oprávnenia podľa miery ohrozenia a druhu zariadenia (podrobné rozdelenie nájdete v prílohe č. 1 vyhlášky 508/2009 Z. z.