Posúdenie liehovaru, octárne alebo droždiarne je posúdenie stavby a jej umiestnenia, strojov a technických zariadení, elektrických a plynových rozvodov z hľadiska plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení a z nich vyplývajúcich požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci.

 

v zmysle § 3 ods. 7) zákona č.467/2002 Z.vydané odborné stanovisko o posúdení technického stavu liehovaru, octárne alebo droždiarne nesmie byť v čase podania žiadosti o povolenie na MPSR staršie ako 60 dní.

 

Bez odborného stanoviska k technickému stavu liehovaru, octárne alebo droždiarne Ministerstvo pôdohospodárstva nevydá povolenie na výrobu liehu a spracovanie liehu a uvedeniu liehu na trh.

 

Kedy je potrebné technické posúdenie liehovarov, octární a droždiarní ?

Pre vydanie povolenia na výrobu liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode a jeho uvádzanie na trh.

 

Naše služby

 • Posudzujeme liehovary, octárne a droždiarnie a vydávame odborné stanovisko v zmysle § 3 ods. 3 písm. j) zákona č. 467/2002 Z. z.
 • Posudzujeme projektovú dokumentáciu stavby s technickým zariadením a jej zmeny a vydávame odborné stanovisko (pre účely stavebného konania, posúdenie realizačnej a inej dokumentácie.) v zmysle § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z.
 • Posudzujeme konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia a vydávame odborné stanovisko v zmysle § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
 • Vykonávame úradné, opakované úradné skúšky a iné skúšky na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, plynovom, tlakovom a zdvíhacom v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
 • Overujeme bezpečnosť pracovných prostriedkov (strojových zariadení a technológií) v zmysle § 5 ods.1 a 2 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
 • Posudzujeme zhodu strojov a skupín strojov v zmysle nariadenia vlády č. 436/2008 Z. z., ktoré nie sú uvedené v prílohe č. IV uvedeného nariadenia vlády resp. európskej smernice 2006/42 za účelom EÚ vyhlásenia zhody.

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku, chcete si dohodnúť termín technického posúdenia liehovaru, octárni alebo droždiarni alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám alebo zavolajte. Ak si chcete objednať technické posúdenie, stačí vyplniť objednávkový formulár.

Formuláre

 

Čo si pripraviť na posúdenie liehovaru, octárni a droždiarni?

 • Projektovú dokumentáciu stavby, resp. zakreslenie skutočného vyhotovenia stavby
 • Sprievodnú technickú dokumentáciu, návod na použitie, prípadne ostatné dokumenty podľa dohody
 • Vyhlásenie o zhode pre technické zariadenia a technológie podľa príslušných smerníc a právnych predpisov platných v čase ich uvedenia na trh
 • Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického resp. plynového zariadenia (revízna správa)
 • Protokol určenia vonkajších vplyvov
 • Majte k dispozícii vášho zodpovedného pracovníka za skúšané zariadenia

 

Nedostatky pri posudzovaní liehovarov, octární a droždiarní

Sprievodná dokumentácia

 • Nedostatočné informácie o prevádzkových režimoch strojového zariadenia
 • Chýba vyhlásenie o zhode, alebo nie je v slovenskom jazyku
 • Nie sú určené pracoviská (pracovné miesta), ktoré musí obsadiť obsluha - umiestnenie bezpečnostných prvkov
 • Nekompletný návod na montáž, inštaláciu, údržbu a bezpečné - správne používanie stroja
 • Návod na obsluhu nie je v slovenskom jazyku

 

Strojové zariadenie

 • Nedostatočné krytie pohyblivých častí stroja
 • Nedostatočná ochrana pred pohyblivými časťami stroja pri zámerných a náhodných manipuláciách v pracovnom priestore (napr. svetelné závory, clony a pod.)
 • Povrchy stroja s vysokou alebo veľmi nízkou teplotou sú prístupné obsluhe
 • Miesto obsluhy je nedostatočne vybavené proti pošmyknutiu, pádu či potknutiu

 

Viac nedostatkov