E.I.C. v zmysle § 14 zákona č.124/2006 Z. z. vykonáva posudzovanie liehovarov, octární alebo droždiarní a podľa § 3 ods. 3 písm. j) zákona č. 467/2002 Z. z. vydáva odborné a záväzné stanovisko o plnení požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

Kedy je potrebné technické posúdenie liehovarov, octární alebo droždiarní ?

 • Pre vydanie povolenia na výrobu liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode a jeho uvádzanie na trh

 

Bez odborného a záväzného stanoviska k technickému stavu liehovaru, octárne alebo droždiarne Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky nevydá povolenie na výrobu liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode a jeho uvádzanie na trh.

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku, chcete si dohodnúť termín technického posúdenia liehovaru, octárni alebo droždiarni alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám alebo zavolajte. Ak si chcete objednať technické posúdenie, stačí vyplniť objednávkový formulár.

Získať cenovú ponuku

Vyplniť objednávkový formulár


Vyplnenú žiadosť o cenovú ponuku alebo objednávkový formulár posielajte na adresu eic@eic.eu.sk

 

V prípade vyhovujúceho stavu technického zariadenia E.I.C. vydá odborné a záväzné stanovisko potvrdzujúce bezpečnosť posudzovaného zariadenia.

 

V prípade nevyhovujúceho stavu technického zariadenia E.I.C. vydá len odborné a záväzné stanovisko s nezhodami, ktoré bránia bezpečnej prevádzke. Po odstránení nezhôd, ktoré bránili bezpečnej prevádzke, je možné sa dohodnúť na znovuposúdení stavu technického zariadenia.

 

Čo si pripraviť na posúdenie strojového zariadenia ?

 • Sprievodnú technickú dokumentáciu, návod na použitie, prípadne ostatné dokumenty podľa dohody
 • Vyhlásenie o zhode pre technické zariadenia a technológie podľa príslušných smerníc a právnych predpisov platných v čase ich uvedenia na trh
 • Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického resp. plynového zariadenia (revízna správa)
 • Protokol určenia vonkajších vplyvov
 • Majte k dispozícii vášho zodpovedného pracovníka za skúšané zariadenie
 • Zabezpečte prítomnosť spôsobilého pracovníka na obsluhu zariadenia (ak ju vyžaduje), prípadne iných pracovníkov

 

Nedostatky pri posudzovaní liehovarov, octární alebo droždiarní

Sprievodná dokumentácia

 • Nedostatočné informácie o prevádzkových režimoch strojového zariadenia
 • Chýba vyhlásenie o zhode, alebo nie je v slovenskom jazyku
 • Nie sú určené pracoviská (pracovné miesta), ktoré musí obsadiť obsluha - umiestnenie bezpečnostných prvkov
 • Nekompletný návod na montáž, inštaláciu, údržbu a bezpečné - správne používanie stroja
 • Návod na obsluhu nie je v slovenskom jazyku

 

Strojové zariadenie

 • Nedostatočné krytie pohyblivých častí stroja
 • Nedostatočná ochrana pred pohyblivými časťami stroja pri zámerných a náhodných manipuláciách v pracovnom priestore (napr. svetelné závory, clony a pod.)
 • Povrchy stroja s vysokou alebo veľmi nízkou teplotou sú prístupné obsluhe
 • Miesto obsluhy je nedostatočne vybavené proti pošmyknutiu, pádu či potknutiu

 

Viac nedostatkov