Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Projektovú dokumentáciu stavby s technickým zariadením na účely stavebného povolenia musí vždy podľa zákona prekontrolovať oprávnená právnická osoba (E.I.C.).

Posúdime pre vás, či dokumentácia spĺňa všetky požiadavky z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vydáme odborné stanovisko v zmysle § 18 ods. 5 zákona 124/2006 Z. z..

 

Bez odborného stanoviska k projektovej dokumentácii stavebný úrad nevydá stavebné povolenie.

 

Konštrukčná dokumentácia – vykonávací projekt

Ak chcete vyrábať, montovať na mieste budúcej prevádzky a rekonštruovať vyhradené technické zariadenie je to možné iba podľa konštrukčnej dokumentácie, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko.

Odborným stanoviskom sa posudzuje konštrukčná dokumentácia, či je v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.