Projektovú dokumentáciu stavby s technickým zariadením na účely stavebného povolenia musí vždy podľa zákona prekontrolovať oprávnená právnická osoba (E.I.C.).

Posúdime pre vás, či dokumentácia spĺňa všetky požiadavky z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vydáme odborné stanovisko v zmysle § 18 ods. 5 zákona 124/2006 Z. z..

 

Bez odborného stanoviska k projektovej dokumentácii stavebný úrad nevydá stavebné povolenie.

 

Kedy je potrebné posúdenie projektovej dokumentácie ?

 • Ak je projektová dokumentácia určená na zariadenie, ktoré slúži na plnenie úloh zamestnávateľa a fyzickej osoby – živnostníka
 • Pri zmene projektovej dokumentácie

 

Ako prebieha posúdenie ?

 • Vyplníte objednávku a pošlete nám všetky potrebné dokumenty
 • Naši inšpektori posúdia dokumentáciu a pripravia výstup: Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii
 • V prípade zistených nedostatkov inšpektor upozorní projekčnú organizáciu na nedostatky
 • Do 15 dní od doručenia podkladov budete mať odborné stanovisko u seba (V prípade nedostatkov v projektovej dokumentácií sa táto doba môže predĺžiť)

 

Projektová dokumentácia v zrýchlenom konaní ?

 • Vyjadrenie k projektovej dokumentácií v zrýchlenom konaní a teda v  kratšej dobe ako je 15 dní je v E.I.C. možné
 • Túto požiadavku je nutné špecifikovať v objednávke
 • Za zrýchlené konanie je účtovaná 100 % prirážka k cene objednávky

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku alebo máte akékoľvek otázky ohľadom procesu posudzovania projektovej dokumentácií, napíšte nám alebo zavolajte. Ak si chcete objednať posúdenie projektovej dokumentácie, stačí vyplniť objednávkový formulár.

Získať cenovú ponuku

Vyplniť objednávkový formulár


Vyplnenú žiadosť o cenovú ponuku alebo objednávkový formulár posielajte na adresu eic@eic.eu.sk

 

Čo všetko má obsahovať projektová dokumentácia pre stavebné povolenie ?

Projektová dokumentácia musí podľa § 9 odsk. 1 vyhlášky 453/2000 Z. z. obsahovať:

Čítaj viac

 

Na čo si dať obzvlášť pozor pri príprave projektovej dokumentácie

 • Používanie neplatných noriem, právnych a ostatných predpisov
 • Chýbajúci protokol o určení prostredia
 • Nezaradené vyhradené technické zariadenia do skupiny podľa prílohy 1 vyhlášky 508/2009 Z. z.(neuvedená skupina vyhradeného technického zariadenia)
 • Neúplnú projektovú dokumentáciu (chýbajúca sprievodná správa , tech. správa, nedostatočné schémy a pod.)
 • Chýbajúcu identifikáciu neodstrániteľných rizík
 • Chýbajúce zdokumentovanie spôsobu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke
 • Použitie starých postupov pri návrhu ochrany pred bleskom (chýbajúcu tech. dokumentáciu, nedostatočne zdokumentovaný návrh ochrany a pod.)
 • Zle definovanú napájaciu sústavu a následne nevhodné určenie uzemnenia
 • Nesúlad technickej správy a výkresovej dokumentácií - používanie iných výrazov (názvov)