Úradné skúšky vyhradených technických zariadení

Úradná skúška je overenie vyhradeného technického zariadenia pred uvedením do prevádzky, či zodpovedá osvedčenej konštrukčnej dokumentácii a je spôsobilé na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku vrátane bezpečnej obsluhy.

 

Vykonanie úradnej skúšky je povinné pre vyhradené technické zariadenia

 • Elektrické zariadenia skupiny A
 • Plynové zariadenia skupiny A, skupiny B písm. a) až c) s médiom acetylén a písm. g) plastové potrubia
 • Tlakové zariadenia skupiny A
 • Zdvíhacie a lanové zariadenia skupiny A

Rozdelenie vyhradených technických zariadení

 

Kedy je potrebná ?

 • Ak ste namontovali nové vyhradené technické zariadenie, skúška musí prebehnúť pred jeho prvým uvedením do prevádzky (okrem určených výrobkov)
 • Po rekonštrukcii vyhradeného technického zariadenia
 • Po demontáži a opätovnej montáži vyhradeného technického zariadenia
 • Po oprave tlakového celku vyhradených plynových alebo tlakových zariadení zváraním

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku, chcete si dohodnúť termín úradnej skúšky alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám alebo zavolajte. Ak si chcete objednať úradnú skúšku, stačí vyplniť objednávkový formulár.

Získať cenovú ponuku

Vyplniť objednávkový formulár


Vyplnenú žiadosť o cenovú ponuku alebo objednávkový formulár posielajte na adresu eic@eic.eu.sk

 

Čo si pripraviť na úradnú skúšku ?

 • Konštrukčnú dokumentáciu a odborné stanovisko oprávnenej právnickej osoby (napr. E.I.C) o posúdení danej konštrukčnej dokumentácie, prípadne ostatné dokumenty podľa dohody
 • Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške skúšaného zariadenia (revíznu správu)
 • V prípade určených výrobkov je potrebné vyhlásenie o zhode resp. postačuje viditeľne označenie výrobku značkou CE
 • Účasť revízneho technika, podľa dohody
 • Majte k dispozícii vášho zodpovedného pracovníka za skúšané zariadenie
 • Zabezpečte prítomnosť spôsobilého pracovníka na obsluhu zariadenia (ak ju vyžaduje), prípadne iných pracovníkov

 

Správa o odbornej prehliadke a skúške nie je nutná ak sa vykoná úradná skúška v rozsahu odbornej prehliadky a skúšky. V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. odbornú prehliadku a odbornú skúšku nahrádza úradná skúška alebo opakovaná úradná skúška, ktorá bola vykonaná v rovnakej lehote. Dňom vykonania úradnej skúšky alebo opakovanej úradnej skúšky začína plynúť lehota pre nasledujúcu odbornú prehliadku a odbornú skúšku.

 

V prípade vyhovujúceho stavu technického zariadenia E.I.C vydá Odborné stanovisko a Osvedčenie potvrdzujúce bezpečnosť skúšaného zariadenia.

 

V prípade nevyhovujúceho stavu technického zariadenia E.I.C. vydá len Odborné stanovisko a dohodne sa na novom termíne úradnej skúšky po odstránení prekážok a nezhôd, ktoré bránili vydaniu osvedčenia.

 

V prípade nedostatočnej technickej dokumentácie a pripravenosti technického zariadenia pre výkon úradnej skúšky E.I.C vydá inšpekčný záznam. Po odstránení prekážok a nezhôd, ktoré bránili vykonaniu úradnej skúšky je možné skúšku vykonať v novom dohodnutom termíne.