ONLINE Aktualizačná príprava - Obsluha, Oprava a Revízny technik PZ

16.06.202208:00Online
Stiahnuť prihlášku

Vážení zákazníci,

aby sme v tomto citlivom období ochránili zdravie Vás aj našich zamestnancov, prístupili sme v spolupráci s naším partnerom AOSO s. r. o. k uskutočneniu ONLINE Aktualizačnej odbornej prípravy dňa 16. júna 2022 v čase od 8.00 h - 16.00 h.

 

Priebeh aktualizačnej odbornej prípravy (AOP)

 • AOP neprebieha formou „čítania z normy“, ale odovzdaním poznatkov formou odbornej diskusie so školiteľmi s dlhoročnou praxou v odbore,
 • pri aktualizačnej odbornej príprave si spolu zopakujeme základné vedomosti, ktoré by mal ovládať každý vo svojej špecializácii,
 • školitelia sú otvorení všetkým odborným otázkam,
 • absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy vám potvrdíme vo vašom platnom osvedčení odbornej spôsobilosti.

 

Kto je povinný absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu (AOP)?

 • osoby, ktoré vlastnia osvedčenie alebo preukaz (§16, §17, §18) musia absolvovať prvú AOP najneskôr do 5 rokov od vydania osvedčenia resp. preukazu,
 • osoby, ktoré už absolvovali AOP, ju musia znovu absolvovať najneskôr do 5 rokov od poslednej AOP.

 

Pokyny pre účastníkov aktualizačnej odbornej prípravy (AOP)

Účastníci AOP pošlú na e-mail ioso@ioso.sk nášho partnera:

 • sken osvedčenia alebo preukazu o odbornej spôsobilosti,
 • sken potvrdenia o absolvovaní predošlej AOP (ak nie je uvedená na osvedčení resp. preukaze),
 • sken platného lekárskeho posudku z LPP vo vzťahu k práci,
 • sken podpísanej prihlášky na absolvovanie AOP.

 

Prihláška na AOP - posielajte na e-mail ioso@ioso.sk

 

Po obdržaní hore uvedených dokladov a po úhrade účastníckeho poplatku vám náš pracovník pošle na váš e-mail 3 dni pred konaním online AOP prihlasovacie údaje a link na vstup do online vzdelávania. Po kliknutí na tlačidlo "Join meeting" zadáte svoje meno, priezvisko a následne svoj e-mail. Aplikácia online vzdelávania umožňuje účastníkom kurzu položiť otázky lektorovi, ktorý vo vyhradenom čase (diskusia) na nich zodpovie.

 

Pre uskutočnenie online AOP budete potrebovať:

 • pripojenie k internetu,
 • PC s reproduktorom, tablet alebo smartphone,
 • mikrofón alebo webkamera nie je nutná.

 

Zároveň sú účastníci povinní poslať originál osvedčenia resp. preukaz o odbornej spôsobilosti  uvedený v prihláške na AOP jedným z nasledovných spôsobov:

 • priniesť na sekretariát IOSO s. r. o. alebo E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. – Volgogradská 8921/13 Prešov, v čase od 7.30 h do 14.00 h,
 • poštou – doporučene na adresu IOSO s. r. o – Volgogradská 8921/13 080 01 Prešov.

 

Účastníkom, ktorí absolvujú AOP a predložia platné požadované doklady, potvrdí náš partner na zadnú stranu osvedčenia absolvovanie AOP. Potvrdené osvedčenie bude poslané naspäť poštou (doporučene) účastníkovi, príp. si osvedčenie účastník môže vyzdvihnúť osobne na sekretariáte IOSO s. r. o. – Volgogradská 8921/13 080 01 Prešov.

 

Upozornenie

Absolvovanie AOP možno potvrdiť iba na platný originál osvedčenia resp. veľkého preukazu (prípadne jeho duplikát). Bez všetkých vyššie spomenutých potrebných dokladov je osvedčenie resp. preukaz neplatné a vzdelávacia organizácia naň nemôžeme potvrdiť absolvovanie AOP.

 

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu (lekárska preventívna prehliadka - LPP)

 • podľa §39f zákona č. 124/2006 Z. z. držitelia osvedčení, ktoré boli vydané pred 1. 1. 2014, boli povinní sa podrobiť LPP do 31. 12. 2014 (ak sa LPP nepodrobili v období od 1. 1 2010 do 31. 12. 2013), inak ich osvedčenia stratili dňom 31. 12. 2014 platnosť,
 • podľa § 16 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. držiteľ osvedčenia je povinný podrobiť sa LPP vo vzťahu k práci, ktorou sa posudzuje jeho zdravotná spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie činnosti, do piatich rokov odo dňa:
  • vydania osvedčenia na vykonávanie činnosti,
  • vykonania predchádzajúcej LPP vo vzťahu k práci.
 • v prípade, že držiteľ osvedčenia alebo preukazu nemá platnú LPP, tak podľa § 16 ods. 11, písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. osvedčenie alebo preukaz na vykonávanie činnosti stráca platnosť.

 

Program aktualizačnej odbornej prípravy

 • stručné informácie o nových/zmenených právnych predpisoch (zákony, nariadenia vlády SR, vyhlášky, …) týkajúce sa zaistenia BOZP plynových zariadení,
 • stručné informácie o nových STN a zmenách STN v oblasti plynových zariadení,
 • aktuálne poznatky z praktického uplatňovania nových predpisov a STN súvisiacich so zaisťovaním a overovaním bezpečnosti plynových zariadení.

Vyplnenú prihlášku posielajte na adresu ioso@ioso.sk. Po prijatí e-mailu vás budú naši pracovníci kontaktovať. Pre správne fungovanie vás prosíme o otvorenie stiahnutej prihlášky v programe Adobe Acrobat Reader.