ONLINE Výchova a vzdelávanie - Elektrotechnická spôsobilosť

26.09.202208:00Online
Stiahnuť prihlášku

Vážení zákazníci,

aby sme v tomto citlivom období ochránili zdravie Vás aj našich zamestnancov, pristúpili sme v spolupráci s naším partnerom IOSO s. r. o. k uskutočneniu ONLINE Výchovy a vzdelávaniu elektrotechnikov, ktorá sa bude konať od 26. sept 2022 v zmysle termínov pre daný rozsah od 8.00 do 16.00.

 

Pre akú elektrotechnickú kvalifikáciu je výchova a vzdelávanie určené?

 • § 21 – Elektrotechnik
 • § 22 – Samostatný elektrotechnik
 • § 23 – Elektrotechnik pre riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky

 

Rozsah kvalifikácie

 

Rozsah Popis Termín
E2A základný rozsah: zariadenia do 1000 V v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu od 26 sept. do 28 sept. 16.00

29 sept. - dobrovoľná účasť

E2A,B základný rozsah + zariadenia v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu od 26 sept. do 30 sept. 16.00

29 sept. - dobrovoľná účasť

E1A základný rozsah + zariadenia nad 1000 V od 26 sept. do 30 sept. 16.00

29 sept. - dobrovoľná účasť

E1A,B základný rozsah + zariadenia nad 1000 V + zariadenia v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu od 26 sept. do 30 sept. 16.00

29 sept. - dobrovoľná účasť

 

Prebieh výchovy a vzdelávania (VaV)

 • VaV neprebieha formou „čítania z normy“, ale odovzdaním poznatkov formou odbornej diskusie so školiteľmi s dlhoročnou praxou v odbore,
 • zo školenia si odnesiete nielen teoretické vedomosti, ale budete chápať súvislostiam,
 • školietlia sú otvorení všetkým odborným otázkam,
 • po absolvovaní výchovy a vzdelávania a overení odborných vedomostí vám bude vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

 

Pokyny pre účastníkov výchovy a vzdelávania (VaV)

Účastníci VaV pošlú na e-mail ioso@ioso.sk nášho partnera:

 • sken podpísanej prihlášky na VaV,
 • sken dokladu o najvyššom dosiahnutom odbornom elektrotechnickom vzdelaní,
 • sken platného lekárskeho posudku z LPP vo vzťahu k práci nie starší ako 6 mesiacov,
 • sken potvrdenia odbornej praxe výkonu činnosti elektrotechnika - platí pre § 22 a § 23.

 

Po obdržaní hore uvedených dokladov a po úhrade účastníckeho poplatku vám náš pracovník pošle na vami uvdený e-mail v prihláške 3 dni pred konaním online VaV prihlasovacie údaje a link na vstup do online vzdelávania. Po kliknutí na tlačidlo "Join meeting" zadáte svoje meno, priezvisko a následne svoj e-mail. Tieto údaje sa zobrazujú všetkým účastníkom. Aplikácia online vzdelávania umožňuje účastníkom kurzu položiť otázky lektorovi, ktorý vo vyhradenom čase (diskusia) na nich zodpovie.

 

Pre uskutočnenie online VaV budete potrebovať:

 • pripojenie k internetu,
 • PC s reproduktorom, tablet alebo smartphone,
 • mikrofón alebo webkamera nie je nutná.

 

Overenie odborných vedomostí

V zmysle vyhlášky 356/2007 Z. z. je osvedčenie o odbornej spôsobilosti možné vydať až po úspešnom overení odborných vedomostí. Overenie odborných vedomostí prebieha prezenčnou formou a pozostáva z písomnej časti (testu) a ústnej časti.

 

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu (lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci - LPP)

Podľa § 16 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. zdravotná spôsobilosť na prácu elektrotechnika sa posudzuje na základe výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci. Zdravotná spôsobilosť na prácu podľa prvej vety sa preukazuje lekárskym posudkom nie starším ako 6 mesiacov.

V lekárskom posudku musí byť uvedená práca podľa osobitných predpisov (podľa § 16 a prílohy č. 1a zákona č. 124/2006 Z. z.) podľa ktorej sa určuje náplň lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci v zmysle vestníka 39/2016 MZ SR.

Faktory práce a pracovného prostredia ako aj kategóriu práce pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia určuje zamestnávateľ.

 

Vzdelanie a prax

Nutné odborné vzdelanie a prax sú pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti uvedené v prílohe č.11 vyhlášky 508/2009 Z. z.

 

Program výchovy a vzdelávania elektrotechnikov

 1. Všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1 vyhlášky č. 356/2007 Z. z.,
 2. Technická dokumentácia, názvoslovie, značky a výkresy v elektrotechnike, bezpečnostné tabuľky a nápisy,
 3. Základné rozdelenie a pripájanie elektrických zariadení, dimenzovanie a istenie vodičov, menovité napätia / prúdy, spôsoby označovania, krytie,
 4. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom,
 5. Ochrana pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny a uzemňovanie,
 6. Posudzovanie rizík (postup analyzovania rizík a hodnotenia rizík),
 7. Vonkajšie vplyvy a protokol o určení vonkajších vplyvov, ochranné prvky,
 8. Elektrické inštalácie v rôznych vonkajších vplyvoch / prostrediach,
 9. Bezpečnostné požiadavky pri práci na elektrických zariadeniach, prvá pomoc pri úrazoch elektrickým prúdom,
 10. Kladenie elektrických vedení,
 11. Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ elektrických.

Vyplnenú prihlášku posielajte na adresu ioso@ioso.sk. Po prijatí e-mailu vás budú naši pracovníci kontaktovať. Pre správne fungovanie vás prosíme o otvorenie stiahnutej prihlášky v programe Adobe Acrobat Reader.