ONLINE Výchova a vzdelávanie - § 24 Revízny technik EZ

10.05.202108:00Online

 

Vážení zákazníci,

aby sme v tomto citlivom období ochránili zdravie Vás aj našich zamestnancov, pristúpili sme v spolupráci s naším partnerom FEIC, s.r.o. k uskutočneniu ONLINE Výchovy a vzdelávania § 24 revíznych technikov elektrických zariadení, ktorá sa bude konať od 10. mája 2021 v zmysle termínov pre daný rozsah od 8.00 do 16.00.

 

Rozsah kvalifikácie

 

Rozsah Popis Termín
E2A, E4A, E5A základný rozsah: zariadenia do 1000 V v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu od 10. mája do 13. mája 16.00
E2A,B základný rozsah + zariadenia v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu od 10. mája do 14. mája 16.00
E1A základný rozsah + zariadenia nad 1000 V od 10. mája do 14. mája 16.00
E1A,B základný rozsah + zariadenia nad 1000 V + zariadenia v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu od 10. mája do 14. mája 16.00

 

Prebieh výchovy a vzdelávania (VaV)

 • VaV neprebieha formou „čítania z normy“, ale odovzdaním poznatkov formou odbornej diskusie s našimi inšpektormi s dlhoročnou praxou v odbore,
 • z nášho školenia si odnesiete nielen teoretické vedomosti, ale budete chápať súvislosti, čo je neoddeliteľnou súčasťou cesty ako sa stať odborníkom vo vašej špecializácii,
 • sme otvorení všetkým odborným otázkam,
 • po absolvovaní výchovy a vzdelávania vám vydáme potvrdenie o absolvovaní výchovy a vzdelávania - odbornej prípravy v rozsahu kvalifikácie.

 

Naši lektori sú odborníci, ktorí sa priamo podieľajú na tvorbe a pripomienkovaní nových slovenských technických noriem a právnych predpisov.

 

Pokyny pre účastníkov výchovy a vzdelávania (VaV)

Účastníci VaV pošlú na e-mail feic@feic.eu.sk nášho partnera:

 • sken podpísanej prihlášky na VaV,
 • sken dokladu o dosiahnutom stredoškolskom alebo vysokoškolskom elektrotechnickom vzdelaní.

 

Prihláška na VaV posielajte na e-mail feic@feic.eu.sk

 

Po obdržaní hore uvedených dokladov a po úhrade účastníckeho poplatku vám náš pracovník pošle na váš e-mail 3 dni pred konaním online VaV prihlasovacie údaje a link na vstup do online vzdelávania. Po kliknutí na tlačidlo "Join meeting" zadáte svoje meno, priezvisko a následne svoj e-mail. Tieto údaje sa zobrazujú všetkým účastníkom. Aplikácia online vzdelávania umožňuje účastníkom kurzu položiť otázky lektorovi, ktorý vo vyhradenom čase (diskusia) na nich zodpovie.

 

Pre uskutočnenie online VaV budete potrebovať:

 • pripojenie k internetu,
 • PC s reproduktorom, tablet alebo smartphone,
 • mikrofón alebo webkamera nie je nutná.

 

Podmienky na vydanie osvedčenia § 24 Revízneho technika elektrických zariadení Inšpektorátom práce:

V zmysle § 16 ods. 2 zákona 124/2006 Z. z.  podmienky na vydanie osvedčenia § 24 Revízneho technika elektrických zariadení sú:

 • vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak,
 • vzdelanie a prax podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti § 24 Revízneho technika elektrických zariadení,
 • absolvovanie odbornej prípravy (VaV) v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • overenie odborných vedomostí.

 

Overenie odborných vedomostí (OOV)

V zmysle § 15 ods. 3 vyhlášky 508/2009 Z. z. odborné vedomosti na vykonávanie činností podľa § 24 overuje oprávnená právnická osoba - EIC s.r.o. a osvedčenie vydáva príslušný inšpektorát práce.

Overenie odborných vedomostí prebieha prezenčnou formou a pozostáva z písomnej časti (testu) a ústnej časti. Vzhľadom na aktuálne prijaté protipandemické opatrenia (zákaz organizovania hromadných podujatí), nie je možné overenie odborných vedomostí momentálne organizovať.

Termíny overenia odborných vedomostí budú naplánované hneď, ako to vzhľadom na prijaté protipandemické opatrenia bude možné.

O naplánovaných termínoch budete informovaní prostredníctvom vášho emailu.

 

Prihláška na OOV posielajte na e-mail eic@eic.eu.sk

 

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu (lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci - LPP)

Podľa § 16 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. zdravotná spôsobilosť na prácu elektrotechnika sa posudzuje na základe výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci. Zdravotná spôsobilosť na prácu podľa prvej vety sa preukazuje lekárskym posudkom nie starším ako 6 mesiacov.

Faktory práce a pracovného prostredia ako aj kategóriu práce pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia určuje zamestnávateľ. V prípade fyzickej osoby ide o predpokladané faktory práce a pracovného prostredia, ktorým bude fyzická osoba vystavená pri práci.

 

Vzor lekárského posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu

 

Odborné vzdelanie a prax

Nutné odborné vzdelanie a prax sú pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti uvedené v prílohe č.11 vyhlášky 508/2009 Z. z.

Ďalšie informácie nájdete na stránke Inšpektorátu práce tu.

 

Vzor potvrdenia odbornej praxe

 

Program výchovy a vzdelávania elektrotechnikov

 1. Všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1 vyhlášky č. 356/2007 Z. z.,
 2. Technická dokumentácia, názvoslovie, značky a výkresy v elektrotechnike, bezpečnostné tabuľky a nápisy,
 3. Základné rozdelenie a pripájanie elektrických zariadení, dimenzovanie a istenie vodičov, menovité napätia / prúdy, spôsoby označovania, krytie,
 4. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom,
 5. Ochrana pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny a uzemňovanie,
 6. Posudzovanie rizík (postup analyzovania rizík a hodnotenia rizík),
 7. Vonkajšie vplyvy a protokol o určení vonkajších vplyvov, ochranné prvky,
 8. Elektrické inštalácie v rôznych vonkajších vplyvoch / prostrediach,
 9. Bezpečnostné požiadavky pri práci na elektrických zariadeniach, prvá pomoc pri úrazoch elektrickým prúdom,
 10. Kladenie elektrických vedení,
 11. Elektrické zariadenia v osobitných podmienkach,elektrické stanice a ochranu pracovných strojov,
 12. Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ elektrických,
 13. Metódy meraní,
 14. Vypracovanie cvičnej správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške.
Po odoslaní objednávky vás budeme kontaktovať.
Odoslaním súhlasite so spracovaním osobných údajov