ONLINE Výchova a vzdelávanie - § 24 Revízny technik EZ

26.09.202208:00Online
Stiahnuť prihlášku

Vážení zákazníci,

aby sme v tomto citlivom období ochránili zdravie Vás aj našich zamestnancov, pristúpili sme v spolupráci s naším partnerom IOSO s. r. o. k uskutočneniu ONLINE Výchovy a vzdelávania § 24 revíznych technikov elektrických zariadení, ktorá sa bude konať od 26. septembra 2022 v zmysle termínov pre daný rozsah od 8.00 do 16.00.

 

Rozsah kvalifikácie

 

Rozsah Popis Termín
E2A, E4A, E5A základný rozsah: zariadenia do 1000 V v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu od 26 sept. do 29 sept. 16.00
E2A,B základný rozsah + zariadenia v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu od 26 sept. do 30 sept. 16.00
E1A základný rozsah + zariadenia nad 1000 V od 26 sept. do 30 sept. 16.00
E1A,B základný rozsah + zariadenia nad 1000 V + zariadenia v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu od 26 sept. do 30 sept. 16.00

 

Prebieh výchovy a vzdelávania (VaV)

 • VaV neprebieha formou „čítania z normy“, ale odovzdaním poznatkov formou odbornej diskusie so školiteľmi s dlhoročnou praxou v odbore,
 • zo školenia si odnesiete nielen teoretické vedomosti, ale budete chápať súvislostiam,
 • školitelia sú otvorení všetkým odborným otázkam,
 • po absolvovaní výchovy a vzdelávania vám bude vydané potvrdenie o absolvovaní výchovy a vzdelávania - odbornej prípravy v rozsahu kvalifikácie.

 

Pokyny pre účastníkov výchovy a vzdelávania (VaV)

Účastníci VaV pošlú na e-mail ioso@ioso.sk nášho partnera:

 • sken podpísanej prihlášky na VaV,
 • sken dokladu o dosiahnutom stredoškolskom (ukončeného maturitnou skúškou) alebo vysokoškolskom elektrotechnickom vzdelaní.

 

Po obdržaní hore uvedených dokladov a po úhrade účastníckeho poplatku vám náš pracovník pošle na vami uvedený e-mail v prihláške 3 dni pred konaním online VaV prihlasovacie údaje a link na vstup do online vzdelávania. Po kliknutí na tlačidlo "Join meeting" zadáte svoje meno, priezvisko a následne svoj e-mail. Aplikácia online vzdelávania umožňuje účastníkom kurzu položiť otázky školiteľovi, ktorý vo vyhradenom čase (diskusia) na nich zodpovie.

 

Pre uskutočnenie online VaV budete potrebovať:

 • pripojenie k internetu,
 • PC s reproduktorom, tablet alebo smartphone,
 • mikrofón alebo webkamera nie je nutná.

 

Podmienky na vydanie osvedčenia § 24 Revízneho technika elektrických zariadení Oprávnenou právnickou osobou EIC s.r.o.:

V zmysle § 16 ods. 2 zákona 124/2006 Z. z.  podmienky na vydanie osvedčenia § 24 Revízneho technika elektrických zariadení sú:

 • vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak,
 • vzdelanie a prax podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti § 24 Revízneho technika elektrických zariadení,
 • absolvovanie odbornej prípravy (VaV) v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • overenie odborných vedomostí.

 

Overenie odborných vedomostí (OOV)

V zmysle § 15 ods. 3 vyhlášky 508/2009 Z. z. odborné vedomosti na vykonávanie činností podľa § 24 overuje oprávnená právnická osoba - EIC s.r.o.

Overenie odborných vedomostí prebieha prezenčnou formou a pozostáva z písomnej časti (testu) a ústnej časti.

 

Termíny skúšok

 

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu (lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci - LPP)

Podľa § 16 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. zdravotná spôsobilosť na prácu elektrotechnika sa posudzuje na základe výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci. Zdravotná spôsobilosť na prácu podľa prvej vety sa preukazuje lekárskym posudkom nie starším ako 6 mesiacov.

V lekárskom posudku musí byť uvedená práca podľa osobitných predpisov (podľa § 16 a prílohy č. 1a zákona č. 124/2006 Z. z.) podľa ktorej sa určuje náplň lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci v zmysle vestníka 39/2016 MZ SR.

Faktory práce a pracovného prostredia ako aj kategóriu práce pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia určuje zamestnávateľ.

 

Odborné vzdelanie a prax

Nutné odborné vzdelanie a prax sú pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti uvedené v prílohe č.11 vyhlášky 508/2009 Z. z.

Ďalšie informácie nájdete na stránke Inšpektorátu práce tu.

 

Program výchovy a vzdelávania elektrotechnikov

 1. Všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1 vyhlášky č. 356/2007 Z. z.,
 2. Technická dokumentácia, názvoslovie, značky a výkresy v elektrotechnike, bezpečnostné tabuľky a nápisy,
 3. Základné rozdelenie a pripájanie elektrických zariadení, dimenzovanie a istenie vodičov, menovité napätia / prúdy, spôsoby označovania, krytie,
 4. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom,
 5. Ochrana pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny a uzemňovanie,
 6. Posudzovanie rizík (postup analyzovania rizík a hodnotenia rizík),
 7. Vonkajšie vplyvy a protokol o určení vonkajších vplyvov, ochranné prvky,
 8. Elektrické inštalácie v rôznych vonkajších vplyvoch / prostrediach,
 9. Bezpečnostné požiadavky pri práci na elektrických zariadeniach, prvá pomoc pri úrazoch elektrickým prúdom,
 10. Kladenie elektrických vedení,
 11. Elektrické zariadenia v osobitných podmienkach,elektrické stanice a ochranu pracovných strojov,
 12. Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ elektrických,
 13. Metódy meraní,
 14. Vypracovanie cvičnej správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške.

Vyplnenú prihlášku posielajte na adresu ioso@ioso.sk. Po prijatí e-mailu vás budú naši pracovníci kontaktovať. Pre správne fungovanie vás prosíme o otvorenie stiahnutej prihlášky v programe Adobe Acrobat Reader.