Cieľ výchovy a vzdelávania

Zabezpečiť vedomosti a praktické zručnosti na výkon povolania a ďalšieho vzdelávania dospelých vrátane rekvalifikácií na vyhradených technických zariadeniach podľa charakteru práce vykonávanej účastníkom a podľa požadovaného rozsahu.

 

Ako prebieha výchova a vzdelávanie v E.I.C. ?

 • Ste školený našimi inšpektormi s dlhoročnou praxou v školenej oblasti
 • Školenie neprebieha formou „čítania z normy“, ale odovzdaním poznatkov formou odbornej diskusie
 • Z nášho školenia si odnesiete nie len teoretické vedomosti, ale budete chápať súvislostiam, čo je neoddeliteľnou súčasťou cesty ako sa stať odborníkom vo vašej špecializácií
 • Sme otvorení všetkým odborným otázkam
 • Školenie prebieha v maximálnom počte 20 ľudí, čím vieme naplniť aj vaše individuálne potreby
 • Po absolvovní školenia vydáme potvrdenie o absolvovaní výchovy a vzdelávania
 • Pre špecializácie Elektrotechnik §21, §22, §23 po absolvovaní výchovy a vzdelávania a overení vedomostí vydáme osvedčenie odbornej spôsobilosti

 

Ako prebieha aktualizačná príprava v E.I.C. ?

 • Naším cieľom nie je vás unudiť čítaním nových noriem, ale podať aktuálne informácie formou odbornej diskusie s našimi inšpektormi s dlhoročnou odbornou praxou
 • Pri aktualizačnej príprave si spolu zopakujeme základné vedomosti, ktoré by mal ovládať každý vo svojej špecializácii
 • Prediskutujeme s vami aktuálnu problematiku vo vašej špecializácií
 • Sme otvorení všetkým odborným otázkam
 • Absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy vám potvrdíme vo vašom platnom osvedčení odbornej spôsobilosti resp. preukazu

 

Mohlo by vás zaujímať

Aktualizačná príprava

 

Naši lektori sú odborníci, ktorí sa priamo podieľajú na tvorbe a pripomienkovaní nových slovenských technických noriem a právnych predpisov. Každý náš lektor vykonáva inšpekčnú a certifikačnú činnosť.

 

Zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie, a aktualizačnú odbornú prípravu pre tieto špecializácie


Revízny technik podľa § 16 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

 • Revízny technik plynových zariadení
 • Revízny technik tlakových zariadení
 • Revízny technik zdvíhacích zariadení


Obsluha podľa § 17 vyhlášky 508/2009 Z.z.

 • Obsluha plynových zariadení
 • Obsluha kotlov I. až V. triedy
 • Obsluha zdvíhacích zariadení (žeriavov a plošín)


Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia podľa § 18 vyhlášky 508/2009 Z.z

 • Oprava, rekonštrukcia a montáž plynových zariadení
 • Oprava, rekonštrukcia a montáž tlakových zariadení
 • Oprava, rekonštrukcia a montáž zdvíhacích zariadení


Elektrotechnická spôsobilosť podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.

 • § 21 Elektrotechnik 
 • § 22 Samostatný elektrotechnik 
 • § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky 
 • § 24 Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického

 

Bližšie informácie k jednotlivým špecializáciám nájdete výberom z  menu.

Pre všetky spomenuté špecializácie vydávame potvrdenie o absolvovaní výchovy a vzdelávania resp. potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy.

 

Pre všetky špecializácie zabezpečujeme overovanie vedomostí.

Overovanie vedomostí

 

Pre tieto špecializácie vydávame osvedčenie ktoré, je súčasťou výchovy a vzdelávania

 • § 21 Elektrotechnik
 • § 22 Samostatný elektrotechnik
 • § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky

 

Pre ostatné špecializácie vydáva osvedčenie inšpektorát práce na základe kladného posúdenia žiadosti o vydanie osvedčenia.

 

Spolu so žiadosťou o vydanie osvedčenia je nutné dodať inšpektorátu práce tieto prílohy

 • Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, zabezpečí E.I.C.
 • Maximálne dosiahnuté vzdelanie
 • Potvrdenie praxe
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako 6 mesiacov
 • Potvrdenie o overení vedomostí, vydáva E.I.C.