Podrobíme vašich zamestnancov (alebo vás) písomnej a ústnej skúške, ktorou overíme ich (vaše) vedomosti v požadovanej oblasti na prácu s vyhradeným technickým zariadením.

 

Po úspešnom absolvovaní (účastník vyhovel) vydáme potvrdenie o absolvovaní skúšky pre daný rozsah a druh zariadenia, na základe ktorého (po splnení všetkých podmienok na vydanie osvedčenia, resp. preukazu) vydáva osvedčenie, resp. preukaz inšpektorát práce.

 

Aké druhy overovania vedomostí ponúkame ?

Revízny technik podľa § 16 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

 • Revízny technik plynových zariadení
 • Revízny technik tlakových zariadení
 • Revízny technik zdvíhacích zariadení


Obsluha podľa § 17 vyhlášky 508/2009 Z.z.

 • Obsluha plynových zariadení
 • Obsluha kotlov I. až V. triedy
 • Obsluha zdvíhacích zariadení (žeriavov a plošín)


Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia podľa § 18 vyhlášky 508/2009 Z.z

 • Oprava, rekonštrukcia a montáž plynových zariadení
 • Oprava, rekonštrukcia a montáž tlakových zariadení
 • Oprava, rekonštrukcia a montáž zdvíhacích zariadení


Elektrotechnická spôsobilosť podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.

 • § 21 Elektrotechnik 
 • § 22 Samostatný elektrotechnik 
 • § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky 
 • § 24 Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického


Overovanie vedomostí elektrotechnickej spôsobilosti podľa § 21 elektrotechnik, § 22 samostatný elektrotechnik a § 23 elektrotechnik na riadenie činností alebo riadenie prevádzky je zahrnuté v rámci výchovno-vzdelávacích služieb.

 

Mohlo by vás zaujímať

Výchova a vzdelávanie – Elektrotechnická spôsobilosť

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku, chcete si dohodnúť termín skúšky alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám alebo zavolajte. Ak sa chcete prihlásiť na overenie odbornej spôsobilosti, stačí vyplniť prihlášku podľa druhu technického zariadenia.

Získať cenovú ponuku

Vyplniť prihlášku


Vyplnenú žiadosť o cenovú ponuku alebo prihlášku posielajte na adresu eic@eic.eu.sk

 

Overenie odbornej spôsobilosti môže prebehnúť hneď po vzdelávaní alebo v inom dohodnutom termíne.

 

Ak žiadateľ spĺňa všetky podmienky na vydanie osvedčenia, resp. preukazu, inšpektorát práce vystaví na základe kladného posúdenia žiadosti osvedčenie, resp. preukaz.

 

Spolu so žiadosťou o vydanie osvedčenia je nutné dodať inšpektorátu práce tieto prílohy

 • Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, zabezpečí E.I.C.
 • Maximálne dosiahnuté vzdelanie
 • Potvrdenie praxe
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako 6 mesiacov
 • Potvrdenie o overení vedomostí, vydáva E.I.C.

 

Forma preverenia odborných vedomostí podľa druhu vyhradených technických zariadení