Preukaz, osvedčenie sa vydáva na dobu neurčitú.

 

Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad je povinná

  • Absolvovať prvý-krát aktualizačnú odbornú prípravu do 5 rokov od vydania osvedčenia resp. preukazu a pravidelne absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu do 5 rokov od poslednej aktualizačnej prípravy (1× za 5 rokov)
  • Podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, ktorou sa posudzuje jej zdravotná spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie tejto činnosti, do 5 rokov odo dňa
    • vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu
    • vykonania predchádzajúcej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci

 

Mohlo by vás zaujímať

Aktualizačná odborná príprava

 

Preukaz, osvedčenie alebo doklad stráca platnosť

  • Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí
  • Ak sa fyzická osoba nepodrobila lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci alebo ak podľa výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci nemá zdravotnú spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie činnosti, na ktorú mala vydaný preukaz, osvedčenie alebo doklad
  • Ak fyzická osoba neabsolvovala aktualizačnú odbornú prípravu