Revízny technik plynových zariadení je fyzická osoba, ktorá má požadované odborné vzdelanie a odbornú prax a ktorá môže v rozsahu vydaného osvedčenia

 • Vykonávať odbornú prehliadku a odbornú skúšku podľa vypracovaného pracovného postupu a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Zaškoľovať osobu na obsluhu a opravu vyhradeného technického zariadenia určeného bezpečnostnotechnickými požiadavkami v rozsahu § 16 ods. 1 b) vyhláška 508/2009 Z. z.
 • Overovať odborné vedomosti osoby na obsluhu a opravu vyhradeného technického zariadenia v rozsahu § 16 ods. 1 c) vyhláška 508/2009 Z. z.

 

Školíme revíznych technikov plynových zariadení v tomto rozsahu

 • A. Zariadenia určené na výrobu plynov a zariadenia určené na úpravu zloženia plynu
 • B. Zariadenia určené na skladovanie plynov
 • C. Zariadenia určené na plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov
 • D. Zariadenia určené na zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice)
 • E. Zariadenia určené na zvyšovanie tlaku plynu
 • F. Zariadenia určené na znižovanie tlaku plynu (regulačné stanice plynu)
 • G. Zariadenia určené na rozvod plynov
 • H. Zariadenia určené na spotrebu plynu spaľovaním
 • I. Zariadenia určené na chladenie a mrazenie

 

Po absolvovaní výchovy a vzdelávania § 16 Revízny technik plynových zariadení vydávame potvrdenie o absolvovaní výchovy a vzdelávania.

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku, chcete si dohodnúť termín školenia alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám alebo zavolajte. Ak sa chcete prihlásiť na školenie, stačí vyplniť prihlášku.

Vyplniť prihlášku

Aktuálne termíny školení


Vyplnenú prihlášku posielajte na adresu eic@eic.eu.sk

 

Overovanie vedomostí

Pre špecializáciu § 16 Revízny technik plynových zariadení zabezpečujeme overovanie vedomostí. Po úspešnom overení vedomostí E.I.C. vydá potvrdenie.

Overovanie vedomostí

 

Pre špecializáciu § 16 Revízny technik plynových zariadení vydáva osvedčenie inšpektorát práce na základe kladného posúdenia žiadosti o vydanie osvedčenia.

 

Spolu so žiadosťou o vydanie osvedčenia je nutné dodať inšpektorátu práce tieto prílohy

 • Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, zabezpečí E.I.C.
 • Maximálne dosiahnuté odborné vzdelanie
 • Potvrdenie praxe
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako 6 mesiacov
 • Potvrdenie o overení vedomostí, vydáva E.I.C.

 

Odborná prax

Do dĺžky odbornej praxe revízneho technika vyhradeného technického zariadenia plynového sa započítava čas vykonávania činnosti na príslušnom plynovom technickom zariadení.

 

Revízny technik podľa § 16 ÚSO 5 rokov
2 roky

ÚSO - Úplne stredné odborné vzdelanie

VŠ - Vysokoškolské vzdelanie