Revízny technik tlakových zariadení je fyzická osoba, ktorá má požadované odborné vzdelanie a odbornú prax a ktorá môže v rozsahu vydaného osvedčenia

 • Vykonávať odbornú prehliadku a odbornú skúšku podľa vypracovaného pracovného postupu a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Zaškoľovať osobu na obsluhu a opravu vyhradeného technického zariadenia určeného bezpečnostnotechnickými požiadavkami v rozsahu § 16 ods. 1 b) vyhláška 508/2009 Z. z.
 • Overovať odborné vedomosti osoby na obsluhu a opravu vyhradeného technického zariadenia v rozsahu § 16 ods. 1 c) vyhláška 508/2009 Z. z.

 

Školíme revíznych technikov tlakových zariadení v tomto rozsahu

 • A. Tlakové nádoby stabilné
 • B. Kotly parné a kvapalinové
 • C. Kovové tlakové nádoby na dopravu plynov a tlakové nádoby hasiacich prístrojov
 • D. Potrubné vedenia s médiom para, horúca voda a nebezpečné kvapaliny
 • E. Bezpečnostné zariadenia

 

Po absolvovaní výchovy a vzdelávania § 16 Revízny technik tlakových zariadení vydávame potvrdenie o absolvovaní výchovy a vzdelávania.

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku, chcete si dohodnúť termín školenia alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám alebo zavolajte. Ak sa chcete prihlásiť na školenie, stačí vyplniť prihlášku.

Vyplniť prihlášku

Aktuálne termíny školení


Vyplnenú prihlášku posielajte na adresu eic@eic.eu.sk

 

Overovanie vedomostí

Pre špecializáciu § 16 Revízny technik tlakových zariadení zabezpečujeme overovanie vedomostí. Po úspešnom overení vedomostí E.I.C. vydá potvrdenie.

Overovanie vedomostí

 

Pre špecializáciu § 16 Revízny technik tlakových zariadení vydáva osvedčenie inšpektorát práce na základe kladného posúdenia žiadosti o vydanie osvedčenia.

 

Spolu so žiadosťou o vydanie osvedčenia je nutné dodať inšpektorátu práce tieto prílohy

 • Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, zabezpečí E.I.C.
 • Maximálne dosiahnuté odborné vzdelanie
 • Potvrdenie praxe
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako 6 mesiacov
 • Potvrdenie o overení vedomostí, vydáva E.I.C.

 

Odborná prax

Do dĺžky odbornej praxe revízneho technika vyhradeného technického zariadenia tlakového sa započítava čas vykonávania činnosti na príslušnom tlakovom technickom zariadení.

 

Revízny technik podľa § 16 ÚSO 5 rokov
2 roky

ÚSO - Úplne stredné odborné vzdelanie

VŠ - Vysokoškolské vzdelanie