Revízny technik zdvíhacích zariadení je fyzická osoba, ktorá má požadované odborné vzdelanie a odbornú prax a ktorá môže v rozsahu vydaného osvedčenia

 • Vykonávať odbornú prehliadku a odbornú skúšku podľa vypracovaného pracovného postupu a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Zaškoľovať osobu na obsluhu a opravu vyhradeného technického zariadenia určeného bezpečnostnotechnickými požiadavkami v rozsahu § 16 ods. 1 b) vyhláška 508/2009 Z. z.
 • Overovať odborné vedomosti osoby na obsluhu a opravu vyhradeného technického zariadenia v rozsahu § 16 ods. 1 c) vyhláška 508/2009 Z. z.

 

Školíme revíznych technikov zdvíhacích zariadení v tomto rozsahu

 • A. Žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom nad 1000 kg a s ručným pohonom nad 5000 kg
 • B. Pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 1, 5 m
 • C. Výťahy, ktoré sú trvalou súčasťou budov a objektov
 • D. Stavebné výťahy, ktorými sa dopravujú aj osoby
 • E. Regálové zakladače so stanovišťom obsluhy (riadené obsluhou)
 • F. Pohyblivé schody a chodníky
 • G. Lyžiarske vleky a vodnolyžiarske vleky
 • H. Výsuvné rebríky s motorovým pohonom
 • I. Zariadenia technickej zábavnej činnosti, ktorými sa zdvíhajú osoby do výšky nad 1, 5 m
 • J. Technické zariadenia zdvíhacie javiskovej techniky
 • K. Žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom do 1000 kg vrátane
 • L. Žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom od 1000 kg do 5000 kg vrátane
 • M. Zdvíhacie ústrojenstvá dopravných vozíkov a nakladačov s motorovým pohonom
 • N. Zdvíhacie ústrojenstvá na manipuláciu s kontajnermi radu ISO
 • O. Zdvíhacie rampy, zdvíhacie plošiny, stojanové zdviháky a zdvíhacie čelá nákladných automobilov s motorovým pohonom
 • P. Vrátky s motorovým pohonom používané na zdvíhanie bremien
 • R. Stavebné výťahy nákladné so zakázanou dopravou osôb
 • S. Zvislé posuvné brány s motorovým pohonom
 • T. Zariadenia na zavesenie alebo na uchopenie bremien, ktoré sú trvalou súčasťou vyhradených technických zariadení zdvíhacích

 

Po absolvovaní výchovy a vzdelávania § 16 Revízny technik zdvíhacích zariadení vydávame potvrdenie o absolvovaní výchovy a vzdelávania.

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku, chcete si dohodnúť termín školenia alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám alebo zavolajte. Ak sa chcete prihlásiť na školenie, stačí vyplniť prihlášku.

Vyplniť prihlášku

Aktuálne termíny školení


Vyplnenú prihlášku posielajte na adresu eic@eic.eu.sk

 

Overovanie vedomostí

Pre špecializáciu § 16 Revízny technik zdvíhacích zariadení zabezpečujeme overovanie vedomostí. Po úspešnom overení vedomostí E.I.C. vydá potvrdenie.

Overovanie vedomostí

 

Pre špecializáciu § 16 Revízny technik zdvíhacích zariadení vydáva osvedčenie inšpektorát práce na základe kladného posúdenia žiadosti o vydanie osvedčenia.

 

Spolu so žiadosťou o vydanie osvedčenia je nutné dodať inšpektorátu práce tieto prílohy

 • Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, zabezpečí E.I.C.
 • Maximálne dosiahnuté odborné vzdelanie
 • Potvrdenie praxe
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako 6 mesiacov
 • Potvrdenie o overení vedomostí, vydáva E.I.C.

 

Odborná prax

Do dĺžky odbornej praxe revízneho technika vyhradeného technického zariadenia zdvíhacieho sa započítava čas vykonávania činnosti na príslušnom zdvíhacom technickom zariadení.

 

Revízny technik podľa § 16 ÚSO 5 rokov
2 roky

ÚSO - Úplne stredné odborné vzdelanie

VŠ - Vysokoškolské vzdelanie