Skúšky § 17 Obsluhy plynových zariadení a § 18 Opravy plynových zariadení

27.05.202208:00eustream a.s., Ivanka pri Nitre
Stiahnuť prihlášku

Podmienky na vydanie osvedčenia resp. preukazu: § 17 Obsluha plynových zariadení a § 18 Oprava, rekonštrukcia a montáž plynových zariadení oprávnenou právnickou osobou - EIC:

V zmysle § 16 ods. 2 zákona 124/2006 Z. z.  podmienky na vydanie osvedčenia, resp. preukazu sú:

  • vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak,
  • vzdelanie a prax podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle prílohy č.11 vyhlášky 508/2009 Z. z.,,
  • zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie dannej činnosti na plynových zariadeniach,
  • absolvovanie odbornej prípravy (VaV) v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  • overenie odborných vedomostí.

 

Overenie odborných vedomostí (OOV)

V zmysle § 15 ods. 3 vyhlášky 508/2009 Z. z. odborné vedomosti na vykonávanie činností podľa § 16, § 17 a § 18 overuje oprávnená právnická osoba - EIC

Overenie odborných vedomostí prebieha prezenčnou formou a pozostáva z písomnej časti (testu) a ústnej časti.

 

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu (lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci - LPP)

Podľa § 16 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. zdravotná spôsobilosť na prácu vyhradených technických zariadeniach plynových sa posudzuje na základe výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci. Zdravotná spôsobilosť na prácu podľa prvej vety sa preukazuje lekárskym posudkom nie starším ako 6 mesiacov.

Faktory práce a pracovného prostredia ako aj kategóriu práce pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia určuje zamestnávateľ. V prípade fyzickej osoby ide o predpokladané faktory práce a pracovného prostredia, ktorým bude fyzická osoba vystavená pri práci.

 

Odborné vzdelanie a prax

Nutné odborné vzdelanie a prax sú pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti uvedené v prílohe č.11 vyhlášky 508/2009 Z. z.

Ďalšie informácie nájdete na stránke Inšpektorátu práce tu.

Vyplnenú prihlášku posielajte na adresu eic@eic.eu.sk. Po prijatí e-mailu vás budú naši pracovníci kontaktovať. Pre správne fungovanie vás prosíme o otvorenie stiahnutej prihlášky v programe Adobe Acrobat Reader.