Elektrické zariadenia

Aktívne bleskozvody - projektovanie a uvádzanie do prevádzky po zrušení STN 34 1398:2014

EIC
14.10.2020
7 min

 

Na základe mnohých prebiehajúcich diskusií a špekulácií medzi odbornou verejnosťou, ktoré smerujú k objasneniu toho, či je možné v súčasnej dobe projektovať a následne spustiť do prevádzky aktívny bleskozvod realizovaný v zmysle slovenskej technickej normy STN 34 1398:2014 , ktorá bola zrušená bez náhrady, alebo inej národnej normy, sme sa rozhodli zverejniť naše vyjadrenie k danej problematike.

 

Na úvod

V súčasnej dobe sa ochrana pred bleskom realizuje v zmysle platných noriem:

  • STN EN 62 305-1 - Časť 1: Všeobecné predpisy
  • STN EN 62 305-2 - Časť 2: Manažérstvo rizika
  • STN EN 62 305-3 - Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života
  • STN EN 62 305-4 - Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách

 

Normy, v ktorých boli uvedené požiadavky na aktívne bleskozvody boli zrušené bez náhrady:

  • STN 34 1391:1998 Ochrana pred bleskom - aktívne bleskozvody od 19.06.1998 do 01.03.2014
  • STN 34 1398:2014 Ochrana pred účinkami blesku - aktívne bleskozvody od 01.03.2014 do 01.03.2017 -zrušená bez náhrady

 

Prevádzkovanie aktívnych bleskozvodov, ktoré boli uvedené do prevádzky pred 01.03.2017

Pri bleskozvodnom zariadení vyhotovenom a uvedenom do prevádzky v dobe platnosti STN 34 1398:2014, revízny technik môže aj naďalej overovať bezpečnosť aktívneho bleskozvodu odbornou prehliadkou a odbornou skúškou podľa tejto STN. Ak bleskozvodné zariadenie na príslušnom objekte vyhovuje tejto norme, je ho možné ponechať v prevádzke. Ak na základe zistení z kontrolnej činnosti podľa § 9 zákona 124/2006 Z. z. bleskozvodné zariadenie nevyhovuje bezpečnostným požiadavkám, zamestnávateľ je povinný odstrániť v zaujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nedostatky zistené kontrolnou činnosťou a za účelom minimalizácie rizík plánovať jeho rekonštrukciu. V záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnávateľ je povinný odstraňovať nebezpečenstvo a ohrozenie, a ak to podľa dosiahnutých vedeckých a technických poznatkov nie je možné, vykonať opatrenia na ich obmedzenie a pripraviť opatrenia na ich odstránenie (§ 6 ods. 1 písm. f) zákona 124/2006 Z. z.).

 

Uvedenie do prevádzky aktívnych bleskozvodov, ktorých projektová dokumentácia bola vypracovaná a schválená pred 01.03.2017

Ak projektová dokumentácia aktívneho bleskozvodu bola vypracovaná a schválená pred zrušením normy STN 34 1398:2014 podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona 124/2006 Z. z. alebo všetky rozpracované aktívne bleskozvody zaradené ako vyhradené technické zariadenia elektrické skupiny A, ktorých technická dokumentácia bola posúdená a bolo vydané odborné stanovisko k dokumentácii podľa § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. do 01.03.2017, sa môžu dokončiť podľa týchto schválených dokumentácií. Pred uvedením týchto zariadení do prevádzky úradná skúška a odborná prehliadka a odborná skúška sa vykonáva podľa normy, ktorá bola schválená v projektovej dokumentácii a podľa ktorej bolo zariadenie namontované, t. j. STN 34 1398:2014. Inšpektorát práce bude v rámci kolaudácie stavby a jej zmien považovať toto za splnenie požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

Ochrana budov pred účinkami atmosférickej elektriny od 01.03.2017

Ochrana budov pred účinkami atmosférickej elektriny sa preukazuje splnením požiadaviek uvedených v súbore STN EN 62 305-1 až 4.

Podľa § 38 ods. 1 zákona 124/2006 Z. z., ak zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, plnia povinnosti ustanovené týmto zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spôsobom alebo postupom upraveným v slovenskej technickej norme, toto plnenie sa považuje za splnenie požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, tieto povinnosti možno splniť aj iným preukázateľne primeraným spôsobom.

Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, môže splniť požiadavky na ochranu pred bleskom aj iným spôsobom po preukázaní splnenia bezpečnostných požiadaviek, ktoré nesmú zvyšovať úroveň rizík technického zariadenia nad úroveň rizík definovaných v technickej norme.

Certifikáty, osvedčenia, stanoviská a pod. vydané pred 01.03.2017 o zhode aktívnych bleskozvodov s normou STN 34 1398:2014 Ochrana pred účinkami blesku - aktívne bleskozvody, ostávajú aj naďalej v platnosti.

Inštaláciu ochrany pred bleskom (aktívny bleskozvod) na príslušnom objekte zhotovenú a uvedenú do prevádzky v zmysle v súčasnosti neplatných predpisov a technických noriem (STN 34 1391:1998, STN 34 1398:2014) je možné ponechať v prevádzke až do najbližšej rekonštrukcie, ak vyhovuje týmto predpisom a technickým normám - platí prechodné obdobie. Ak nie sú príslušné požiadavky splnené, musí sa inštalácia ochrany pred bleskom prispôsobiť požiadavkám súboru platných noriem STN EN 62305.

Všetky rozpracované aktívne bleskozvody zaradené ako vyhradené technické zariadenia elektrické skupiny A, ktorých technická dokumentácia bola posúdená a bolo vydané odborné stanovisko k dokumentácii podľa § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. do 01.03.2017, sa môžu dokončiť podľa týchto posúdených dokumentácií.

Termín, dokedy musia byť takéto projekty realizované, závisí od investora, prevádzkovateľa a pod., nie je daný zákonom. V stavebnom zákone platí napríklad § 81 ods.2: Ak v priebehu uskutočňovania stavby dôjde k zmene technických predpisov, podľa ktorých bola spracovaná projektová dokumentácia, prihliada na ne stavebný úrad len vtedy, pokiaľ sa ich ustanovenia vzťahujú aj na stavby projektované a uskutočňované pred ich účinnosťou.

 

Posudzovanie projektovej dokumentácie aktívnych bleskozvodov po 01.03.2017

Projektovú dokumentáciu, ktorá bola predložená na posúdenie po 01.03.2017, v ktorej je ochrana pred bleskom riešená v zmysle v súčastnosti už neplatnej normy STN 34 1398:2014 resp. národnej normy ktorú prijala zahraničná národná normalizačná organizácia a ktorá nespĺňa minimálne požiadavky uvedené v súbore platných noriem o ochrane pred bleskom, naša spoločnosť posúdi ako nevyhovujúcu v zmysle platných predpisov a technických noriem o ochrane pred bleskom daných súborom noriem STN EN 62305 a túto nezhodu uvedieme v príslušnom doklade.

 

Úradné skúšky a iné skúšky aktívnych bleskozvodov po 01.03.2017

Pri úradnej skúške a inej skúške aktívnych bleskozvodov pred uvedením do prevádzky, ktorých projektová dokumentácia bola vypracovaná a posúdená po 01.03.2017 v zmysle v súčastnosti už neplatnej normy STN 34 1398:2014 resp. národnej normy ktorú prijala zahraničná národná normalizačná organizácia a ktorá nespĺňa minimálne požiadavky uvedené v súbore platných  noriem o ochrane pred bleskom, naša spoločnosť posúdi ako zariadenie ktoré nespĺňa základné požiadavky bezpečnosti technických zariadení v zmysle platných predpisov a technických noriem o ochrane pred bleskom daných súborom noriem STN EN 62305 a túto nezhodu uvedieme v príslušnom doklade.

 

Zaújímavé odkazy

Vyjadrenie NIP - ochrana pred účinkami atmosférickej elektriny

List asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Mohlo by vás zaujímať