Elektrické zariadenia

Súčasné požiadavky na ochranu pred bleskom

EIC
23.09.2020
4 min

 

Ochrana pred bleskom patrí medzi základné ochrany pred ohrozením života osôb a spôsobením škôd na majetku. Zriadenie ochrany pred bleskom je v zmysle § 38 č. 532/2002 Z. z. povinné všade tam, kde by zásah blesku mohol spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia ľudí, poruchu s rozsiahlymi dôsledkami, výbuch a iné.

V súčasnej dobe sa ochrana pred bleskom realizuje v zmysle platných noriem:

  • STN EN 62 305-1 - Časť 1: Všeobecné predpisy
  • STN EN 62 305-2 - Časť 2: Manažérstvo rizika
  • STN EN 62 305-3 - Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života
  • STN EN 62 305-4 - Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách

 

Realizácia ochrany pred bleskom v etapách

Spracovanie projektu

Pri projektovaní ochrany pred bleskom je vhodné dodržať tento postup:

  • Vypracovať analýzu rizika zásahu blesku v zmysle normy STN EN 62305-2:2013.
  • Na základe vypracovanej analýzy rizika a určenej ochrannej úrovne pred bleskom (LPL) navrhnúť systém ochrany pred bleskom z možností LPS1 až LPS4.
  • Vypracovať technickú dokumentáciu kompletného systému ochrany pred zásahom blesku pre predmetný objekt. Súčasťou systému ochrany pred bleskom je aj prepäťová ochrana.

 

Ak ide o jestvujúci objekt, projekt ochrany pred bleskom sa vyhotoví na základe vypracovanej analýzy rizika pred zásahom blesku.

Stavebná realizácia ochrany pred bleskom

Ochrana pred bleskom sa realizuje podľa vypracovanej projektovej dokumentácie. Upozorňujeme na potrebnú úzku spoluprácu projektanta a realizátora stavby.

Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia)

Úlohou odbornej prehliadky a odbornej skúšky je preukázanie bezpečného stavu zrealizovanej ochrany pred bleskom a súladu s predloženou technickou dokumentáciou.

 

Ako postupovať, ak ochrana pred bleskom je zrealizovaná v zmysle dnes už neplatných noriem?

Inštaláciu ochrany pred bleskom na príslušnom objekte zhotovenú a uvedenú do prevádzky v zmysle v súčasnosti neplatných predpisov a technických noriem je možné ponechať v prevádzke až do najbližšej rekonštrukcie, ak vyhovuje týmto predpisom a technickým normám - platí prechodné obdobie. Ak nie sú príslušné požiadavky splnené, musí sa inštalácia ochrany pred bleskom prispôsobiť požiadavkám súboru noriem STN EN 62305.

 

V súčasnej dobe už neplatné normy:

  • STN 34 1390:1969 Predpisy na ochranu pred bleskom od 29.01.1969 do 01.02.2009
  • STN 34 1391:1998 Ochrana pred bleskom. Aktívne bleskozvody od 19.06.1998 do 01.03.2014
  • STN 34 1398:2014 Ochrana pred účinkami blesku. Aktívne bleskozvody od 01.03.2014 do 01.03.2017 - zrušená bez náhrady

 

Revízny technik, ktorý posudzuje ochranu pred bleskom, ktorá nezodpovedá súčasne platným predpisom, si musí uvedomiť nutnosť zvýšenej pozornosti, najmä z hľadiska pravidelných kontrol a preventívnej údržby. Revízny technik môže skrátiť periódu revízií resp. sprísniť podmienky údržby.

Ak na základe zistení z kontrolnej činnosti bleskozvodné zariadenie nevyhovuje bezpečnostným požiadavkám, prevádzkovateľ zariadenia je povinný odstrániť v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nedostatky zistené kontrolnou činnosťou a za účelom minimalizácie rizík plánovať jeho rekonštrukciu.

V záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prevádzkovateľ zariadenia je v zmysle § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 124/2006 Z. z. povinný odstraňovať nebezpečenstvo a ohrozenie, a ak to podľa dosiahnutých vedeckých a technických poznatkov nie je možné, vykonať opatrenia na ich obmedzenie a pripraviť opatrenia na ich odstránenie.

Máte záujem o úradnú skúšku?

Zistite viac
Mohlo by vás zaujímať