Odborná spôsobilosť

Projektant elektrických zariadení

EIC
19.02.2021
4 min

 

V nasledujúcich riadkoch priblížime aktuálnu právnu úpravu týkajúcu sa odbornej spôsobilosti projektantov a konštruktérov vyhradených technických zariadení (ďalej len VTZ) elektrických a objasníme problematiku preukazovania ich odbornej spôsobilosti.

 

Platnosť osvedčenia Elektrotechnik – špecialista na projektovanie alebo konštruovanie VTZ elektrických

Platný zákon č. 124/2006 Z. z. určuje, ktoré činnosti môže fyzická osoba vykonávať len na základe platného preukazu alebo osvedčenia (príloha č.1a). Činnosť projektanta alebo konštruktéra VTZ elektrických (v zmysle už neplatnej vyhlášky č. 718/2002 Z. z. Elektrotechnik – špecialista na projektovanie alebo konštruovanie VTZ elektrických) v tejto prílohe nenájdeme.

Rovnako, aj z platnej vyhlášky č. 508/2009 Z. z. uvedená odborná spôsobilosť bola vypustená.

 

Čo sa týka platnosti vydaných osvedčení v zmysle už neplatnej vyhlášky č. 718/2002 Z. z. je potrebné uviesť, že:

  • v zmysle § 39 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. bolo povinnosťou držiteľov osvedčení vydaných do 30.06.2006, absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu do 30.04.2008, inak osvedčenia stratili platnosť,
  • vyhláškou č. 356/2007 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 01.09.2007, sa okrem iného ustanovujú aj podrobnosti týkajúce sa požiadaviek a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti v oblasti VTZ elektrických. V tejto vyhláške už nie je uvedená výchova a vzdelávanie projektantov alebo konštruktérov vyhradených technických zariadení elektrických, a teda ani ich aktualizačná odborná príprava.

Z uvedeného vyplýva, že predĺženie platnosti (absolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy) osvedčení Elektrotechnikov – špecialistov na projektovanie alebo konštruovanie nebolo a nie je možné a tieto osvedčenia stratili platnosť 30.04.2008.

 

Povinnosti projektantov a konštruktérov VTZ elektrických

Je potrebné poukázať na to, že v zmysle § 4 zákona 124/2006 Z. z. projektanti a konštruktéri VTZ elektrických majú povinnosť vyhotovovať projekty tak, aby vyhovovali požiadavkám vyplývajúcim z právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

Certifikát Projektanta elektrických zariadení

Projektantom a konštruktérom VTZ elektrických, ktorí chcú dobrovoľne preukázať svoju odbornú spôsobilosť, ponúkame možnosť získania akreditovaného certifikátu projektanta elektrických zariadení v našej organizácii v zmysle normy ISO/IEC 17024.

Tento certifikát potvrdzuje, že jeho držiteľ je odborne spôsobilý projektovať alebo konštruovať VTZ elektrické v uvedenom rozsahu. Certifikát sa vydáva na dobu 5 rokov, pričom držiteľ certifikátu je povinný dodržiavať podmienky uvedené v certifikačnej schéme. Po piatich rokoch môže držiteľ certifikátu požiadať o recertifikáciu a vydanie nového certifikátu.

Získaným certifikátom sa odlíšite od konkurencie a preukážete svojím zákazníkom, že sa opakovane vzdelávate, čo len potvrdí vašu odbornosť a kvalifikáciu. Skutočnosť, že projektanti a konštruktéri VTZ elektrických vlastnia takéto personálne certifikáty, býva výhodou pri rôznych výberových konaniach.

 

Projektovú dokumentáciu stavieb vypracovanú za účelom stavebného konania je potrebné osvedčiť pečiatkou autorizovaného stavebného inžiniera, ktorý je zapísaný v SKSI – Slovenskej komore stavebných inžinierov. Projektovú dokumentáciu, ktorá neprechádza stavebným konaním, nie je potrebné osvedčovať pečiatkou autorizovaného stavebného inžiniera.

Máte záujem o Certifikát Projektanta?

Zistite viac
Mohlo by vás zaujímať