Ochrana osobných údajov

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

1. Prevádzkovateľ

obchodné meno:

E.I.C.Engineering inspection company s.r.o.

sídlo:

Volgogradská 8921/13,  080 01 Prešov

IČO:

36670901

zápis v obchodnom registry:

OS v Prešove, oddiel Sro, vložka č. 17731/P

 

2. Sprostredkovateľ

V súvislosti so získavaním a spracúvaním osobných údajov môže prevádzkovateľ využívať sprostredkovateľov.

Pokiaľ sprostredkovateľ využíva na získavanie a/alebo spracúvanie osobných údajov tretie osoby, t.j. sprostredkovateľov (prípadne poskytuje v tejto súvislosti osobné údaje iným prevádzkovateľom), robí tak len na základe písomnej zmluvy so sprostredkovateľom a len po dôkladnom uistení sa, že sprostredkovateľ spĺňa všetky požiadavky z oblasti technickej, organizačnej a personálnej bezpečnosti vo vzťahu k získavaniu a spracúvaniu osobných údajov.

Prevádzkovateľ nevyužíva činnosť sprostredkovateľov na spracúvanie osobných údajov svojich klientov.

 

3. Účel spracúvania osobných údajov

Účel spracúvania osobných údajov vo vzťahu ku klientovi je:

 • odber noviniek (newsletter) – informovanie klienta o nových produktoch/službách alebo o zmenách produktov/služieb;
 • priamy marketing – kontaktovanie klienta alebo oprávnenej osoby klienta zo strany prevádzkovateľa (prípadne sprostredkovateľmi v mene prevádzkovateľa) za účelom priameho marketingu produktov a služieb poskytovaných prevádzkovateľom, a to formou zasielania písomností, elektronickou formou, formou volania, faksimilných správ,
 • zakúpenie účasti na podujatí – záujem klienta zúčastniť sa odplatného podujatia organizovaného prvádzkovateľom alebo treťou stranou, pričom prevádzkovateľ organizačne zabezpečuje prípravu a priebeh podujatia,
 • predzmluvné a zmluvné vzťahy – záujem klienta o služby prevádzkovateľa vo forme napr. žiadosti o cenovú ponuku, analýzu, objednávka služieb, priame plnenie zo zmluvného vzťahu,

 

4. Zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov

 • prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v dokumentoch o obchodoch, ktoré bude klient uzatvárať s prevádzkovateľom a v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na dokumentoch, formulároch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom a klientom
 • prevádzkovateľ po dosiahnutí účelu spracúvania osobných údajov zabezpečí bezodkladnú likvidáciu osobných údajov po uplynutí lehôt v zmysle zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach.

 

5. Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje prevádzkovateľ získava a spracúva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., najmä na základe súhlasu dotknutej osoby podľa  § 14 zákona č. 18/2018 Z. z.

Osobné údaje poskytuje klient prevádzkovateľa dobrovoľne, a to:

 • na základe súhlasu v zmysle príslušnej zmluvy uzavretej s prevádzkovateľom o príslušnom obchode,
 • poskytnutím súhlasu vo forme zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového záznamu,
 • čestným vyhlásením, že poskytol osobné údaje do informačného systému prevádzkovateľa,
 • iným preukázateľným a hodnoverným spôsobom.

 

6. Sprístupnenie, poskytovanie a cezhraničný prenos osobných údajov

Prevádzkovateľ neposkytuje a ani nesprístupňuje osobné údaje tretím osobám s výnimkou:

 • tých tretích osôb, ktorým na to vyplýva právny nárok z príslušných právnych predpisov,
 • ak je poskytnutie alebo sprístupnenie medzi klientom a prevádzkovateľom zmluvne dohodnuté,
 • ak je poskytnutie alebo sprístupnenie nevyhnutné pre plnenie uzavretej zmluvy medzi prevádzkovateľom a klientom.
 • tretím stranám, ktoré sú pre prevádzkovateľa poskytovateľmi webových služieb tzv. cloudových riešení a účtov (Google Drive) a online webových nástrojov (Google Adwords, Google Analytics, Google Webmaster Tools),

Prevádzkovateľ získané osobné údaje dotknutých osôb nezverejňuje (iba po predchádzajúcom súhlase).

 

7. Ďalšie podmienky spracúvania osobných údajov a práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má na základe žiadosti právo žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich údajov, namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Prevádzkovateľ prijal ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu vám túto skutočnosť oznámime.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na našu emailovú adresu eic@eic.eu.sk.