Chceš sa stať certifikovaným projektantom fotovoltických systémov? Získaj akreditovaný certifikát od EIC. Sme akreditovaná expertná organizácia Slovenskou národnou akreditačnou službou v zmysle normy ISO/IEC 17024.

 

Prečo sa stať certifikovaným projektantom fotovoltických systémov?

 • v súčasnosti podľa platnej slovenskej legislatívy projektovať elektrické zariadenia môže každý, bez ohľadu na ukončené vzdelanie, či prax - projektovanie elektrických zariadení je voľná živnosť,
 • praktické skúsenosti pri výkone inšpekcie technických zariadení (posudzovanie projektovej dokumentácie, úradných skúšok a pod.) poukazujú na častú nedostatočnú technickú úroveň projektov fotovoltických systémov,
 • pre odlíšenie sa od konkurencie a získanie konkurečnej výhody vám ponúkame certifikát, ktorý potvrdzuje vašu odbornú spôsobilosť pre projektovanie fotovoltických systémov ako na Slovensku tak aj v štátoch Európskej únii.

 

Získaným certifikátom sa odlíšite od vašej konkurencie

Preukážte svojím zákazníkom alebo budúcemu zamestnávateľovi:

 • vašu odbornosť a schopnosť naprojektovať fotovoltický systém podľa platných právnych predpisov a technických noriem,
 • schopnosť efektívnej projekčnej činnosti (zníženie počtu nedostatkov v projekte čo zefektívni realizáciu projektu a stavby, čo do nákladov a času),
 • ochotu sa opakovane vzdelávať a rozšírovať si svoju kvalifikáciu a odborné vedomosti.

 

Aké sú podmienky na získanie akreditovaného certifikátu?

Na získanie certifikátu žiadateľ musí splniť požiadavky certifikačnej schémy a úspešne absolvovať overenie odborných vedomostí.

Na účely certifikácie žiadateľ predloží tieto doklady:​

 • vyplnenú žiadosť o certifikáciu,
 • doklady potvrdzujúce odborné vzdelanie a prax podľa certifikačnej schémy.

 

Doba platnosti certifikátu je 5 rokov. Po uplynutí doby platnosti môže držiteľ certifikátu požiadať o recertifikáciu a vydanie nového certifikátu najneskôr 30 dní pred skončením jeho platnosti.

 

Kategória

Vzdelanie (Elektrotechnické)

Prax (roky)

Iné
Do 1000 V Nad 1000 V Objekty s nebezpečenstvom výbuchu
Projektant EZ ÚSO 5 +1 +1 Vek min. 18 r
3 +1 +1

ÚSO - Úplné stredoškolské odborné vzdelanie

VŠ - Vysokoškolské vzdelanie

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku, chcete si dohodnúť termín certifikácie projektanta alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám alebo zavolajte. Ak si chcete objednať certifikáciu projektanta, stačí vyplniť žiadosť.

Formuláre

 

Prečo absovovať certifikáciu v EIC?

 • certifikát je vydaný v jazyku podľa požiadaviek zákazníka,
 • rozsah certifikátu je zrozumiteľný pre zamestnávateľa v zahraničí,
 • certifikáty EIC sú uznávané v rámci štátov Európskej únie.

 

Každý štát Európskej únie má jedinú autoritu, ktorá akredituje orgány posudzovania zhody a jej výsledky sú uznávané v rámci celej Európskej únie. Takouto autoritou na Slovensku je SNAS, ktorý je jediným vnútroštátnym akreditačným orgánom v Slovenskej republike. Preto sú naše certifikáty platné v celej Európskej únii, ak národné predpisy nestanovujú inak.

 

Overenie odborných vedomostí

Overenie odborných vedomostí prebieha prezenčnou formou skúšky a pozostáva z písomnej časti (testu) a ústnej časti.