Posúdenie zhody výťahu je posúdenie, či výťah zodpovedá konštrukčnej dokumentácii a spĺňa všetky základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovené v prílohe č. I nariadenia vlády 235/2015 Z. z. resp. európskej smernice 2014/33/EÚ.

 

V zmysle nariadenia vlády č. 235/2015 Z. z. je výťah na prepravu osôb považovaný za určený výrobok a preto je uvádzaný do prevádzky podľa osobitného predpisu. Posúdením zhody a vydaním EÚ vyhlásenia zhody nie je nutné pri uvádzaní výťahu do prevádzky vykonať úradnú skúšku.

 

Kedy je potrebné posúdenie zhody ?

Pre výťahy, ktoré sú trvalou súčasťou budovy alebo inej stavby a sú určené na prepravu

 • Osôb
 • Osôb a nákladu
 • Nákladu - ak je nosná plošina prístupná osobám, možno do nej voľne vstúpiť a je vybavená ovládacím zariadením nachádzajúcim sa vnútri kabíny výťahu alebo v dosahu osoby, ktorá je vnútri kabíny

 

Dokumenty vydané notifikovanou osobou E.I.C. NO 2005 sú podkladom pre označenie výťahu európskou značkou zhody CE (Conformité Européenne).

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku, chcete si dohodnúť termín posúdenia zhody výťahu alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám alebo zavolajte. Ak si chcete objednať posúdenie zhody výťahu, stačí vyplniť žiadosť.

Formuláre

 

Čo si pripraviť na posúdenie zhody ?

 • Konštrukčnú dokumentáciu (realizačnú dokumentáciu) a odborné stanovisko oprávnenej právnickej osoby (E.I.C.) o posúdení danej konštrukčnej dokumentácie
 • Sprievodnú dokumentáciu - pasport, revízna kniha, prevádzkové pokyny
 • Návod na obsluhu a údržbu zariadenia
 • Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške skúšaného zariadenia (montážna skúška)
 • Vyhlásenia o zhode od jednotlivých komponentov výťahu
 • Doklady o vykonaných skúškach
 • Prípadne ostatné dokumenty, podľa dohody

 

Nedostatky pri posudzovaní zhody výťahov

 • Neaktuálna technická dokumentácia skutočného vyhotovenia
 • Neúplná technická dokumentácia

 

 • Kabína výťahu
  • Nesprávne nastavené elektrické bezpečnostné zariadenie na kontrolu zatvorenej polohy kabínových dvier
  • Nesprávne nastavené zariadenie na kontrolu zaťaženia kabíny
  • Nefunkčné komunikačné zariadenie
  • Nezaslepené otvory ovládania

 

 • Šachta výťahu
  • Nesprávne zoradené dverné spínače s uzávierkami šachtových dvier
  • Nesprávne nastavený spínač pod napínacím závažím lana obmedzovača rýchlosti
  • Nástupište výťahu je nedostatočne osvetlené
  • Chýba zariadenie (napr. rebrík, stúpadlá) na vstup do priehlbne šachty
  • Nedostatočná, alebo nadmerná hmotnosť vyvažovacieho závažia

 

 • Strojovňa výťahu
  • Priestor strojovni obsahuje predmety, ktoré tam nepatria
  • Neolemované otvory v podlahe strojovni
  • Nesprávne nastavený koncový vypínač výťahu
  • Prístup do strojovne nie je bezpečný