E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. je už viac ako 15 rokov uznávaná nezávislá expertná organizácia v oblasti overovania bezpečnosti technických zariadení so stabilným postavením na slovenskom trhu.

E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. je prvou oprávnenou právnickou osobou č. OPO-000002-07 bez účasti štátu alebo medzinárodnej organizácie Národným inšpektorátom práce na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle § 14 zákona č. 124/2006 Z. z..

E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. je autorizovanou osobou SKTC-108 Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na výkon posudzovania zhody určeného výrobku podľa technického predpisu z oblasti posudzovania zhody v rozsahu udelenej autorizácie.

E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. je notifikovanou osobou NB 2005 Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na výkon posudzovania zhody určeného výrobku podľa technického predpisu z oblasti posudzovania zhody v rozsahu udelenej notifikácie.

E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. je akreditovaným inšpekčným orgánom č. I-030 Slovenskou národnou akreditačnou službou v rozsahu udelenej akreditácie.

E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. je akreditovaným certifikačným orgánom pre certifikáciu výrobkov č. P-032 Slovenskou národnou akreditačnou službou v rozsahu udelenej akreditácie.

E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. je akreditovaným certifikačným orgánom pre certifikáciu osôb č. O-015 Slovenskou národnou akreditačnou službou v rozsahu udelenej akreditácie.

 

Špecializácie, v rámci ktorých naša spoločnosť vykonáva svoje služby:

  • Elektrické zariadenia (EZ)
  • Zdvíhacie zariadenia (ZZ)
  • Tlakové zariadenia (TZ)
  • Plynové zariadenia (PZ)
  • Strojové zariadenia (STR)
  • Projektová dokumentácia stavieb (DOK /STA)