Odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy vyhradeného technického zariadenia a plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrže motorového vozidla plynom môže pre inú fyzickú osobu alebo pre inú právnickú osobu vykonávať len zamestnávateľ, ktorý má oprávnenie na činnosť v zmysle § 15 zákona č. 124/2006 Z. z.

 

Pri overovaní odbornej spôsobilosti zmestnávateľa rozlišujeme niekoľko rozsahov oprávnenia podľa skupiny a druhu vyhradeného technického zariadenia.

Rozdelenie VTZ

 

Naše služby

  • Vydávame oprávnenie na činnosť a overujeme odbornú spôsobilosť zamestnávateľa (fyzických a právnických osôb) na výkon činnosti na vyhradenom technickom zariadení v zmysle § 15 zákona č. 124/2006 Z. z.
  • Vydávame oprávnenie na činnosť a overujeme odbornú spôsobilosť zamestnávateľa (zahraničné firmy) na výkon činnosti na vyhradenom technickom zariadení v zmysle § 15 zákona č. 124/2006 Z. z.
  • Vydávame dobrovoľné oprávnenie na činnosť na vyhradenom technickom zariadení ako Inšpekčný orgán v zmysle STN EN ISO/IEC 17020.

 

Kedy je potrebné oprávnenie na činnosť ?

  • Ak plníte tlakové nádoby určené na dopravu plynov
  • Ak plníte nádrže motorových vozidiel plynom
  • Ak vykonávate opravu vyhradených technických zariadení
  • Ak vykonávate odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení

 

Pod slovom „oprava“ rozumieme činnosť na technickom zariadení vrátane jeho rozoberania, odstránenia chýb a porúch, rekonštrukcie a montáže smerujúcu k zabezpečeniu jeho funkčného a bezpečného stavu.

 

Kto musí mať oprávnenie na činnosť ?

Ak ste zamestnávateľ v statuse fyzická osoba – živnostník alebo právnická osoba, ktorá chce vykonávať činnosť na vyhradených technických zariadeniach v zmysle §15 zákona č. 124/2006 Z. z.

 

Čo overujeme počas overenia odbornej spôsobilosti zamestnávateľa ?

Overujeme spôsob a rozsah zabezpečenia vykonávania činnosti z technického, personálneho a organizačného hľadiska v zmysle požadovaného druhu činnosti a rozsahu požadovaného oprávnenia.

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku vami vybraného rozsahu oprávnenia, ak si chcete dohodnúť termín alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám alebo zavolajte. Ak si chcete objednať overenie odbornej spôsobilosti organizácie za účelom získania oprávnenia, stačí vyplniť žiadosť.

Formuláre