Opakované úradné skúšky vyhradených technických zariadení

Opakovaná úradná skúška je overenie v pravidelných lehotách, či vyhradené technické zariadenie je aj naďalej spôsobilé na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku vrátane bezpečnej obsluhy.

 

Naše služby

 • Vykonávame úradné, opakované úradné skúšky a iné skúšky na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, plynovom, tlakovom a zdvíhacom v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
 • Posudzujeme konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia a vydávame odborné stanovisko v zmysle § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
 • Posudzujeme projektovú dokumentáciu stavby s technickým zariadením a jej zmeny a vydávame odborné stanovisko (pre účely stavebného konania, posúdenie realizačnej a inej dokumentácie.) v zmysle § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z.

 

Vykonanie opakovanej úradnej skúšky je povinné pre vyhradené technické zariadenia

 • Elektrické zariadenia skupiny A
 • Plynové zariadenia skupiny A, skupiny B písm. a) až c) s médiom acetylén a písm. g) plastové potrubia
 • Tlakové zariadenia skupiny A
 • Zdvíhacie a lanové zariadenia skupiny A

Rozdelenie VTZ

 

Kedy je potrebná ?

 • Najneskôr po každých 6/10 rokoch prevádzky výhradeného technického zariadenia, v zmysle príloh vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
 • V lehote určenej predchádzajúcou úradnou skúškou
 • Pred opätovným uvedením vyhradeného technického zariadenia do prevádzky
 • Po odstavení dlhšom ako jeden rok
 • Ak používanie vyhradeného technického zariadenia bolo zakázané inšpektorom práce

 

V prípade vyhovujúceho stavu technického zariadenia E.I.C vydá odborné stanovisko a osvedčenie potvrdzujúce bezpečnosť skúšaného zariadenia.

V prípade nevyhovujúceho stavu technického zariadenia E.I.C. vydá len odborné stanovisko a dohodne sa na novom termíne úradnej skúšky po odstránení prekážok a nezhôd, ktoré bránili vydaniu osvedčenia.

V prípade nedostatočnej technickej dokumentácie a pripravenosti technického zariadenia pre výkon úradnej skúšky E.I.C vydá len odborné stanovisko. Po odstránení prekážok a nezhôd, ktoré bránili vykonaniu úradnej skúšky je možné skúšku vykonať v novom dohodnutom termíne.