Posúdenie zhody strojového zariadenia je posúdenie, či strojové zariadenie zodpovedá konštrukčnej dokumentácii a spĺňa všetky základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovené v prílohe č. I nariadenia vlády č. 436/2008 Z. z. resp. európskej smernice 2006/42/EÚ.

 

V zmysle nariadenia vlády č. 436/2008 Z. z. je strojové zariadenie považované za určený výrobok a preto je uvádzané do prevádzky podľa osobitného predpisu.

 

Zároveň je zamestnávateľ povinný zabezpečiť vykonanie kontroly pracovného prostriedku po jeho inštalovaní a pred jeho prvým použitím v zmysle § 5 ods.1 a 2 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

 

Naše služby

 • Posudzujeme zhodu strojov a skupín strojov v zmysle nariadenia vlády č. 436/2008 Z. z. resp. európskej smernice 2006/42/EÚ za účelom vydania EÚ vyhlásenia zhody.
 • Overujeme bezpečnosť pracovných prostriedkov (strojových zariadení a technológií) v zmysle § 5 ods.1 a 2 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

 

Kedy je potrebné posúdenie zhody ?

Pre strojové zariadenia, ktoré sú určené v § 2 nariadenia vlády  436/2008 Z. z a pre ktoré neexistuje osobitný predpis, ktorý upravuje riziká daného strojového zariadenia uvedené v základných požiadavkách na ochranu zdravia a bezpečnosti špecifickejšie.

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku, chcete si dohodnúť termín posúdenia zhody strojového zariadenia alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám alebo zavolajte. Ak si chcete objednať posúdenie zhody strojového zariadenia, stačí vyplniť žiadosť.

Formuláre

 

Čo si pripraviť na posúdenie zhody ?

 • Konštrukčnú dokumentáciu (realizačnú dokumentáciu)
 • Celkový výkres stroja spolu s výkresmi ovládacích obvodov
 • Zoznam základných požiadaviek ktoré sú aplikovateľné na dané strojové zariadenie
 • Zoznam noriem a ostatných technických špecifikácií, ktoré sa použili v priebehu návrhu strojového zariadenia
 • Analýzu existujúcích rizík strojového zariadenia
 • Sprievodnú dokumentáciu - prevádzkové pokyny a pod.
 • Návod na obsluhu a údržbu zariadenia
 • Doklady o vykonaných skúškach
 • Prípadne ostatné dokumenty, podľa dohody

 

Nedostatky pri posudzovaní strojových zariadení

Sprievodná dokumentácia

 • Nedostatočné informácie o prevádzkových režimoch strojového zariadenia
 • Nie sú určené pracoviská (pracovné miesta), ktoré musí obsadiť obsluha - umiestnenie bezpečnostných prvkov
 • Nekompletný návod na montáž, inštaláciu, údržbu a bezpečné - správne používanie stroja
 • Návod na obsluhu nie je v slovenskom jazyku

 

Strojové zariadenie

 • Chýba výrobný štítok stroja
 • Nedostatočné osvetlenie pracovných miest a vnútorných pracovných priestorov strojového zariadenia
 • Ovládacie a kontrolné prvky stroja nie sú zreteľne viditeľné, identifikovateľné a umiestnené tak, aby umožňovali zaručené, bezchybné, rýchle a jednoznačné ovládanie
 • Použitie iných istiacich prvkov ako je uvedené v technickej dokumentácii stroja
 • Chýbajúce označenie hlavného vypínača, istiacich prvkov a vodičov

 

Viac nedostatkov