Politika kvality E.I.C.

Profil 

Spoločnosť E.I.C. zabezpečuje služby v oblasti inšpekčnej a certifikačnej činnosti. Uvedomujeme si, že tieto činnosti sú založené na dôvere  zákazníkov a zaväzujeme sa  vykonávať

 • Inšpekčnú činnosť v súlade s STN EN ISO/IEC 17020:2012
 • Certifikáciu osôb v súlade s STN EN ISO/IEC 17024:2013
 • Certifikáciu výrobkov  v súlade s STN EN ISO/IEC 17065:2013

 

Záväzok manažmentu

Politika kvality je vrcholovým dokumentom, ktorým sa zaväzujeme riadiť pri svojej činnosti a rozvoji svojich aktivít.

Vrcholový manažment spoločnosti sa zaväzuje

 • Vyvíjať a implementovať systém manažérstva pri stálom a efektívnom plnení noriem STN EN ISO/IEC 17020:2012, STN EN ISO/IEC 17024:2013, STN EN ISO/IEC 17065:2013
 • Plniť požiadavky nestrannosti, nezávislosti a dôvernosti pri poskytovaní služieb zákazníkom
 • Plniť požiadavky zákazníka a zainteresovaných strán
 • Plniť požiadavky kladené na produkt a trvalo zlepšovať jeho kvalitu
 • Zabezpečiť všetky potrebné zdroje na činnosť  a trvale zlepšovanie spoločnosti
 • Viest našu spoločnosť k trvalému rozvoju

 

Hlavné piliere činnosti

 • Odborná profesionalita manažmentu a všetkých zamestnancov
 • Nestrannosť a nezávislosť pri výkone našej činnosti
 • Dôvernosť o informáciách získaných pri výkone činnosti

 

Vízia

Byť neustále špičkovým poskytovateľom komplexnej služby v oblasti overovania plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení.

 

Hlavný cieľ

 • Zabezpečovať služby kvalitne a pružne pre všetkých, čo nás potrebujú
 • Maximálne spĺňať požiadavky našich klientov a trvale zlepšovať efektívnosť nášho systému kvality
 • Pochopiť a trvale plniť požiadavky zákazníka v súlade s aplikovateľnými požiadavkami právnych a technických predpisov.

 

Hlavné zásady politiky kvality

 • Vykonávať inšpekčnú a certifikačnú činnosť na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni
 • Vykonávať inšpekčnú a certifikačnú činnosť nestranne a nezávisle
 • Zabezpečiť dôvernosť informácii získaných pri výkone inšpekčnej a certifikačnej činnosti
 • Zabezpečovať služby tak, aby boli dostupné pre všetkých zákazníkov, ktorý o to požiadajú a splnia stanovené kritéria
 • Stabilizovať pozíciu spoločnosti na trhu a zabezpečiť podmienky pre jej ďalší rozvoj
 • Aktívne vodcovstvo – deklarácia cieľov organizácie, vykonávanie preskúmania manažmentom spoločnosti, vytváranie pracovného prostredia vzájomnej dôvery, vytváranie príležitostí zamestnancom k vlastnej aktívnej práci a zlepšovaniu sa
 •  Procesný prístup - definovanie hlavných procesov, majiteľov procesov, systematicky merať spôsobilosť a výkonnosť procesov, analyzovať výsledky procesov
 • Trvalé uspokojovanie požiadaviek zákazníkov
 • Aktívne zapojenie všetkých pracovníkov do neustáleho zlepšovania systému manažérstva kvality
 • Vytváranie podmienok zo strany manažmentu spoločnosti na bezchybný pracovný výkon všetkých zamestnancov a pracovníkov
 • Hlásenie sa k zodpovednosti  za produkt a predkladanie zmluvných záruk zákazníkovi
 • Uplatňovanie najnovších trendov pri dosahovaní vysokej úrovne kvality procesov a produktov
 • Efektívna komunikácia a tímová práca pri uplatnení procesného prístupu systému manažérstva kvality v spoločnosti
 • Všestranné vzdelávanie zamestnancov s cieľom zachytiť súčasný svetový trend
 • Motivácia zamestnancov zo strany manažmentu
 • Rozvoj infraštruktúry a využitie informačných technológií s cieľom dosahovať zákazníkom požadovanú kvalitu za čo najkratší čas