Overenie bezpečnosti strojového zariadenia a technológií je overenie správnej inštalácii pracovného prostriedku a jeho správneho fungovania.

 

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť vykonanie kontroly pracovného prostriedku po jeho inštalovaní a pred jeho prvým použitím a kontroly po jeho inštalovaní na inom mieste, aby zabezpečil správnu inštaláciu pracovného prostriedku a jeho správne fungovanie.

 

 

Naše služby

 • Overujeme bezpečnosť pracovných prostriedkov (strojových zariadení a technológií) v zmysle § 5 ods.1 a 2 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
 • Posudzujeme zhodu strojov a skupín strojov v zmysle nariadenia vlády č. 436/2008 Z. z. resp. európskej smernice 2006/42/EÚ za účelom EÚ vyhlásenia zhody.

 

Kedy je potrebné overenie bezpečnosti strojového zariadenia ?

 • Pri prvom uvedení zariadenia do prevádzky t.j. pred jeho prvým použitím v prevádzke
 • Pri zmene umiestnenia strojového zariadenia po jeho nainštalovaní na inom mieste
 • Vždy ak sa vyskytnú výnimočné okolnosti, ktoré môžu ohroziť bezpečnú prevádzku zariadenia najmä úprava, porucha, havária, pôsobenie prírodného javu alebo dlhšia prestávka v jeho používaní
 • Pri prestavbe strojového zariadenia
 • Pravidelne v stanovených lehotách podľa technických požiadaviek výrobcu, alebo zamestnávateľa
 • Pri opätovnom uvedení do prevádzky už prevádzkovaných zariadení, ktoré boli prevádzkované v krajinách EÚ a  mimo krajín EÚ (dovezené zariadenia zo zahraničia)

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku, chcete si dohodnúť termín posúdenia strojových zariadení alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám alebo zavolajte. Ak si chcete objednať posúdenie strojového zariadenia, stačí vyplniť objednávkový formulár.

Formuláre

 

Čo si pripraviť na posúdenie strojového zariadenia ?

 • Sprievodnú technickú dokumentáciu, návod na použitie, prípadne ostatné dokumenty podľa dohody
 • Vyhlásenie o zhode pre strojové zariadenia a technológie podľa príslušných smerníc a právnych predpisov platných v čase ich uvedenia na trh
 • Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revízna správa)
 • Protokol určenia vonkajších vplyvov
 • V prípade tvárniacich strojov protokol o skúškach tvárniacich strojoch v zmysle STN 21 0700
 • Majte k dispozícii vášho zodpovedného pracovníka za skúšané zariadenie
 • Zabezpečte prítomnosť spôsobilého pracovníka na obsluhu zariadenia (ak ju vyžaduje), prípadne iných pracovníkov

 

Nedostatky pri posudzovaní strojových zariadení

Sprievodná dokumentácia

 • Nedostatočné informácie o prevádzkových režimoch strojového zariadenia
 • Chýba vyhlásenie o zhode, alebo nie je v slovenskom jazyku
 • Nie sú určené pracoviská (pracovné miesta), ktoré musí obsadiť obsluha - umiestnenie bezpečnostných prvkov
 • Nekompletný návod na montáž, inštaláciu, údržbu a bezpečné - správne používanie stroja
 • Návod na obsluhu nie je v slovenskom jazyku

 

Strojové zariadenie

 • Chýba výrobný štítok stroja
 • Nedostatočné osvetlenie pracovných miest a vnútorných pracovných priestorov strojového zariadenia
 • Ovládacie a kontrolné prvky stroja nie sú zreteľne viditeľné, identifikovateľné a umiestnené tak, aby umožňovali zaručené, bezchybné, rýchle a jednoznačné ovládanie
 • Použitie iných istiacich prvkov ako je uvedené v technickej dokumentácii stroja
 • Chýbajúce označenie hlavného vypínača, istiacich prvkov a vodičov

 

Viac nedostatkov