Opakovaná úradná skúška elektrického zariadenia je overenie v pravidelných lehotách, či vyhradené technické zariadenie je aj naďalej spôsobilé na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku vrátane bezpečnej obsluhy v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

 

Vykonanie opakovanej úradnej skúšky je povinné pre vyhradené technické zariadenia elektrické skupiny A.

Rozdelenie VTZ elektrických

 

Kedy je potrebná ?

 • Najneskôr po každých 10 rokoch prevádzky výhradeného technického zariadenia elektrického,  v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
 • V lehote určenej predchádzajúcou úradnou skúškou
 • Pred opätovným uvedením vyhradeného technického zariadenia do prevádzky
 • Po odstavení dlhšom ako jeden rok
 • Ak používanie vyhradeného technického zariadenia bolo zakázané inšpektorom práce

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku, chcete si dohodnúť termín opakovanej úradnej skúšky alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám alebo zavolajte. Ak si chcete objednať úradnú skúšku, stačí vyplniť objednávkový formulár.

Formuláre

 

Čo si pripraviť na opakovanú úradnú skúšku ?

 • Sprievodnú dokumentáciu
 • Miestne prevádzkové predpisy, návod na obsluhu a údržbu zariadenia
 • Protokol o určení vonkajších vplyvov prostredia v ktorom je zariadenie namontované
 • Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške skúšaného zariadenia (revízna správa)
 • Vyhlásenie o zhode, ak sa vyžaduje
 • Prípadne ostatné dokumenty, podľa dohody
 • Účasť revízneho technika, podľa dohody
 • Majte k dispozícii vášho zodpovedného pracovníka za skúšané zariadenie
 • Zabezpečte prítomnosť spôsobilého pracovníka na obsluhu zariadenia (ak ju vyžaduje), prípadne iných pracovníkov

 

Nedostatky pri opakovaných úradných skúškach elektrických zariadení

 • Neaktuálna sprievodná dokumentácia
 • Neúplná technická dokumentácia
 • Chýbajúce označenie hlavného vypínača, istiacich prvkov a vodičov
 • Chýbajúce bezpečnostné značenia a výstrahy upozorňujúce na nebezpečenstvo úrazu
 • Chybné používanie farieb svetelnej signalizácie
 • Chýbajúce popisy ovládacích prvkov stroja
 • Nevhodné označenie neutrálnych a ochranných vodičov
 • Nedostatočná ochrana pospájaním neživých častí
 • V priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu sa nachádzajú zariadenia nevhodné pre výbušné prostredia
 • Nedostatočná ochrana pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny
 • Nevyhovujúce križovatky vedení distribučných sieti