Inšpekcia technických zariadení

E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. po preverení Národným inšpektorátom práce v zmysle požiadaviek zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a na základe vydaného oprávnenia ev. č. OPO-000002-07 vykonáva činnosť ako oprávnená právnická osoba v zmysle § 14 ods.1 v nasledujúcich oblastiach:

 

Výkon úradných skúšok a iných skúšok na vyhradených technických zariadeniach

 • Skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích
 • Vydávanie príslušných dokladov o vykonaných skúškach
 • Označovanie vyhradených technických zariadení

 

Overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľov a vydávanie oprávnení na činnosť

 • Odborná spôsobilosť organizácie na výkon odborných skúšok vyhradených technických zariadení
 • Odborná spôsobilosť organizácie na vykonávanie opráv vyhradených technických zariadení
 • Odborná spôsobilosť organizácie na plnenie tlakových nádob na dopravu plynov a plnenie nádrží motorových vozidiel plynom

 

Overovanie odborných vedomostí fyzických osôb pre výkon činností na vyhradenných technických zariadeniach a vydávanie osvedčení alebo preukazov

 • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení
 • Opravy vyhradených technických zariadení
 • Obsluha vyhradených technických zariadení

 

Posudzovanie a vydávanie odborých stanovísk

 • Projektová dokumentácia stavby s technickým zariadením
 • Konštrukčná dokumentácia vyhradeného technického zariadenia
 • Technické zariadenia