Posúdením Vašej dokumentácie (projektová dokumentácia stavby vrátane technického zariadenia pre účely stavebného konania, zmeny dokumentácie, dodatky, realizačné projekty na vlastnú žiadosť, konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia a pod.) overujeme plnenie požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci .

 

Naše služby

  • Posudzujeme projektovú dokumentáciu stavby s technickým zariadením a jej zmeny a vydávame odborné stanovisko (pre účely stavebného konania, posúdenie realizačnej a inej dokumentácie.) v zmysle § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z.
  • Posudzujeme konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia a vydávame odborné stanovisko v zmysle § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
  • Vykonávame úradné, opakované úradné skúšky a iné skúšky na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, plynovom, tlakovom a zdvíhacom v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
  • Vykonáme kontrolu pracovných prostriedkov pred uvedením do prevádzky po ich nainštalovaní  na mieste používania v zmysle § 5 ods.1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z.

 

Informácie k vydanému odbornému stanovisku

K projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, ktorá nám bola predložená sa vyjadríme formou Odborného stanoviska. Posúdenú projektovú dokumentáciu vrátime zákazníkovi spolu s originálom Odborného stanoviska. Kópiu odborného stanoviska zasielame príslušnému pracovisku inšpektorátu práce.

V odbornom stanovisku môžu byť uvedené nezhody, nedostatky a upozornenia na plnenie požiadaviek iných predpisov.

Ak zistené nezhody a nedostatky uvedené v Odbornom stanovisku k posudzovanej projektovej dokumentácii stavby nebránia vydaniu stavebného povolenia z hľadiska požiadaviek bezpečnosti stavby a  technických zariadení, stavebník musí preukázať ich odstránenie najneskôr ku kolaudácii stavby.

Upozornením na plnenie požiadaviek iných predpisov upozorňujeme stavebníka na jeho ďalšie povinnosti vyplývajúce z požiadaviek iných predpisov pre technické zariadenia a vyhradené technické zariadenia (napr. posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia, úradné skúšky, kontrolu technických zariadení po nainštalovaní).

V rámci upozornení definujeme naše odporúčania, pripomienky, upozornenia k navrhovanému riešeniu resp. neaktuálnosť legislatívy, na ktorú sa projektant odvoláva.