Projektovú dokumentáciu stavby s technickým zariadením a jej zmeny je stavebník povinný na účely stavebného konania predložiť oprávnenej právnickej osobe (E.I.C.) na posúdenie, ak je určená na plnenie úloh zamestnávateľa alebo fyzickej osoby – živnostníka.

 

Posúdime pre vás projektovú dokumentáciu a overíme plnenie bezpečnostnotechnických požiadaviek o čom vydáme odborné stanovisko v zmysle § 18 ods. 5 zákona 124/2006 Z. z.

 

 

Bez odborného stanoviska k projektovej dokumentácii stavebný úrad nevydá stavebné povolenie.

 

Kedy je potrebné posúdenie projektovej dokumentácie ?

 • Ak je projektová dokumentácia stavby s technickým zariadením určená na plnenie úloh zamestnávateľa a fyzickej osoby – živnostníka
 • Pri zmene projektovej dokumentácie

 

Ako prebieha posúdenie ?

 • Vyplníte objednávku a pošlete nám všetky potrebné dokumenty
 • Naši inšpektori posúdia dokumentáciu a pripravia výstup: Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii
 • V prípade zistených nedostatkov inšpektor upozorní projekčnú organizáciu na nedostatky
 • Do 15 dní od doručenia podkladov budete mať odborné stanovisko u seba (v prípade zistených nedostatkov v projektovej dokumentácií sa táto doba môže predĺžiť)

 

Posúdenie projektovej dokumentácii v zrýchlenom konaní ?

 • Vyjadrenie k projektovej dokumentácií v zrýchlenom konaní a teda v  kratšej dobe ako je 15 dní je v E.I.C. možné
 • Túto požiadavku je nutné špecifikovať v objednávke
 • Za zrýchlené konanie je účtovaná 100 % prirážka k cene objednávky

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku alebo máte akékoľvek otázky ohľadom procesu posudzovania projektovej dokumentácií, napíšte nám alebo zavolajte. Ak si chcete objednať posúdenie projektovej dokumentácie, stačí vyplniť objednávkový formulár.

Formuláre

 

Nedostatky pri posudzovaní projektovej dokumentácie

 • Používanie neplatných noriem, právnych a ostatných predpisov
 • Chýbajúci protokol o určení prostredia a jeho vplyvov
 • Nezaradené vyhradené technické zariadenia do skupiny podľa prílohy č.1 vyhlášky 508/2009 Z. z.(neuvedená skupina vyhradeného technického zariadenia)
 • Neúplná projektová dokumentácia (chýbajúca sprievodná správa , tech. správa, nedostatočné schémy a pod.)
 • Chýbajúca identifikácia neodstrániteľných rizík
 • Chýbajúce zdokumentovanie spôsobu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke
 • Použitie starých postupov pri návrhu ochrany pred bleskom (chýbajúcu tech. dokumentáciu, nedostatočne zdokumentovaný návrh ochrany a pod.)
 • Nesprávne definovaná napájacia sústava a následne nevhodné určenie uzemnenia
 • Nesúlad technickej správy a výkresovej dokumentácii - používanie iných výrazov (názvov)