Úradné skúšky vyhradených technických zariadení

Úradná skúška je overenie vyhradeného technického zariadenia pred uvedením do prevádzky, či zodpovedá osvedčenej konštrukčnej dokumentácii a je spôsobilé na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku vrátane bezpečnej obsluhy.

 

Naše služby

 • Vykonávame úradné, opakované úradné skúšky a iné skúšky na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, plynovom, tlakovom a zdvíhacom v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
 • Posudzujeme konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia a vydávame odborné stanovisko v zmysle § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
 • Posudzujeme projektovú dokumentáciu stavby s technickým zariadením a jej zmeny a vydávame odborné stanovisko (pre účely stavebného konania, posúdenie realizačnej a inej dokumentácie.) v zmysle § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z.

 

Vykonanie úradnej skúšky je povinné pre vyhradené technické zariadenia

 • Elektrické zariadenia skupiny A
 • Plynové zariadenia skupiny A, skupiny B písm. a) až c) s médiom acetylén a písm. g) plastové potrubia
 • Tlakové zariadenia skupiny A
 • Zdvíhacie a lanové zariadenia skupiny A

Rozdelenie VTZ

 

Kedy je potrebná ?

 • Ak ste namontovali nové vyhradené technické zariadenie, skúška musí prebehnúť pred jeho prvým uvedením do prevádzky (okrem určených výrobkov)
 • Po rekonštrukcii vyhradeného technického zariadenia
 • Po demontáži a opätovnej montáži vyhradeného technického zariadenia
 • Po oprave tlakového celku vyhradených plynových alebo tlakových zariadení zváraním

 

V prípade vyhovujúceho stavu technického zariadenia E.I.C vydá odborné stanovisko a osvedčenie potvrdzujúce bezpečnosť skúšaného zariadenia.

V prípade nevyhovujúceho stavu technického zariadenia E.I.C. vydá len odborné stanovisko a dohodne sa na novom termíne úradnej skúšky po odstránení prekážok a nezhôd, ktoré bránili vydaniu osvedčenia.

V prípade nedostatočnej technickej dokumentácie a pripravenosti technického zariadenia pre výkon úradnej skúšky E.I.C vydá len odborné stanovisko. Po odstránení prekážok a nezhôd, ktoré bránili vykonaniu úradnej skúšky je možné skúšku vykonať v novom dohodnutom termíne.