Úradná skúška tlakového zariadenia je overenie, či vyhradené technické zariadenie pred uvedením do prevádzky zodpovedá osvedčenej konštrukčnej dokumentácii a je spôsobilé na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku vrátane bezpečnej obsluhy v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

 

Vykonanie úradnej skúšky je povinné pre vyhradené technické zariadenia tlakové skupiny A.

Rozdelenie VTZ tlakových

 

Kedy je potrebná ?

 • Ak ste namontovali nové vyhradené technické zariadenie, skúška musí prebehnúť pred jeho prvým uvedením do prevádzky
 • Po rekonštrukcii vyhradeného technického zariadenia
 • Po demontáži a opätovnej montáži vyhradeného technického zariadenia
 • Po oprave tlakového celku vyhradených tlakových zariadení zváraním

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku, chcete si dohodnúť termín úradnej skúšky alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám alebo zavolajte. Ak si chcete objednať úradnú skúšku, stačí vyplniť objednávkový formulár.

Formuláre

 

Čo si pripraviť na úradnú skúšku ?

 • Konštrukčnú dokumentáciu (realizačnú dokumentáciu) a odborné stanovisko oprávnenej právnickej osoby (E.I.C.) o posúdení danej konštrukčnej dokumentácie
 • Sprievodnú dokumentáciu - pasport, revíznu knihu, prevádzkové pokyny
 • Návod na obsluhu a údržbu zariadenia
 • Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške skúšaného zariadenia (revízna správa)
 • Vyhlásenie o zhode, ak sa vyžaduje
 • Oprávnenie organizácie na montáž technického zariadenia
 • Technologický postup skúšky
 • Doklady o vhodnosti použitých zaslepovacích prírub a skrutiek
 • Platný doklad o kalibrácii kontrolného manometra
 • Doklady o bezpečnostnom príslušenstve - vyhlásenie o zhode, doklad o nastavení parametrov (napr. poistný ventil)
 • Doklady o prídavných zariadeniach (napríklad horáky, dopravníky a pod.)) - vyhlásenie o zhode, sprievodnú dokumentáciu
 • Doklady o vykonaných skúškach - napr. pre elektrické zariadenia, plynové zariadenia a pod.
 • Prípadne ostatné dokumenty, podľa dohody

 

Nedostatky pri úradných skúškach tlakových zariadení

 • Neaktuálna technická dokumentácia skutočného vyhotovenia
 • Neúplná technická dokumentácia
 • Nezaistený uzáver medzi expanznou nádobou a zdrojom tepla v otvorenej polohe
 • Nefunkčné poistné ventily
 • Chýbajúce doklady o nastavení otváracieho tlaku poistného ventilu