Opakovaná úradná skúška zdvíhacieho a lanového zariadenia je overenie v pravidelných lehotách, či vyhradené technické zariadenie je aj naďalej spôsobilé na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku vrátane bezpečnej obsluhy v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

 

Vykonanie opakovanej úradnej skúšky je povinné pre vyhradené technické zariadenia zdvíhacie skupiny A.

Rozdelenie VTZ zdvíhacích

 

Kedy je potrebná ?

 • Najneskôr po každých 6/10 rokoch prevádzky výhradeného technického zariadenia,  v zmysle prílohy č.7 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
 • V lehote určenej predchádzajúcou úradnou skúškou
 • Pred opätovným uvedením vyhradeného technického zariadenia do prevádzky
 • Po odstavení dlhšom ako jeden rok
 • Ak používanie vyhradeného technického zariadenia bolo zakázané inšpektorom práce

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku, chcete si dohodnúť termín úradnej skúšky alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám alebo zavolajte. Ak si chcete objednať úradnú skúšku, stačí vyplniť objednávkový formulár.

Formuláre

 

Čo si pripraviť na opakovanú úradnú skúšku ?

 • Pripraviť zariadenie (očistiť, doplniť bezpečnostné značenie)
 • Sprievodnú technickú dokumentáciu
 • Denníky zariadení
 • Osvedčenia z posledných úradných skúšok
 • Správy z posledných odborných prehliadok a skúšok zdvíhacieho zariadenia
 • Správu z odbornej prehliadky a skúšky elektrickej časti zdvíhacieho zariadenia (revízna správa)
 • Správy z odbornej prehliadky a skúšky prívodu elektrickej energie (pokiaľ boli vykonané oddelene od zdvíhacieho zariadenia), (revízna správa)
 • Geodetické zamerania žeriavových dráh a dráh mačiek žeriavov
 • Zabezpečiť potrebné bremená (STN 27 0142, tab. 3)
 • Prítomnosť obsluhy zdvíhacieho zariadenia
 • Prítomnosť revízneho technika zdvíhacích zariadení.

 

Nedostatky pri opakovaných úradných skúškach zdvíhacích a lanových zariadení

 • Neaktuálna technická dokumentácia skutočného vyhotovenia
 • Neúplná technická dokumentácia
 • Hlavný vypínač nie je uzamykateľný vo vypnutej polohe
 • Hlavný vypínač nie je označený predpísaným spôsobom
 • Poškodené zdvihové lano
 • Chýba ukladač lana
 • Poškodený ochranný kryt bubna
 • Nefunkčné a nenastavené koncové vypínače
 • Nenastavená dolná poloha koncového vypínača zdvihu
 • Opotrebený výstražný náter kladnice
 • Poškodená zhŕňacia konzola napájania kladkostroja
 • Chýba kryt ventilátora na motore pojazdu mosta od haly expedície
 • Výstup na plošinu nezodpovedá požiadavkám STN
 • Netesnosť prevodovky pojazdu mosta
 • Nie je označená poloha hlavného vypínača
 • Zaprášené celé zariadenie
 • Nefunguje výstražné signalizačné zariadenie
 • Otvory podláh nezodpovedajú STN
 • Nevhodná úprava rebríka v hornej časti
 • Aktuálny stav zariadenia nezodpovedá predloženej technickej dokumentácii
 • Na lávke zariadenia sa nachádza tam nepatriaci materiál (výbojky, odpad z káblov
 • Nesvieti svetlo v kabíne
 • Nečitateľný údaj nosnosti na žeriave a evidenčné číslo
 • Nedostatočná účinnosť bŕzd pojazdu mosta a mačky
 • Prejazdný profil zariadenia nie je dodržaný (hrozno, karirohož, strieška skladu...
 • Na ovládacom prístroji nie sú viditeľné symboly ovládania zariadenia
 • Nebola predložená správa z OPOS elektrickej časti zdvíhadla