Tvárniace stroje sú špecifickou podpskupinou pracovných prostriedkov, ktoré predstavujú pri ich nesprávnom prevádzkovaní mimoriadne veľké nebezpečenstvo vzniku úrazu s trvalými následkami pre ich obsluhu. Preto je nesmierne dôležité vykonávať pravidelné kontroly a skúšky prevádzkovaných tvárniacich strojov odborne spôsobilou osobou - organizáciou.

 

Ktoré stroje patria medzi tvárniace stroje?

Výstredníkové a kľukové lisy, ohraňovacie lisy, vretenové lisy, hydraulické lisy, pneumatické lisy, tabuľové nožnice, zakružovačky, rovnačky, ohýbačky, postupové automaty, kovacie lisy. 

 

Skúšky tvárniacich strojov

V zmysle čl. 7.3 STN 21 0700:1985. Tvárniace stroje. Všeobecné bezpečnostné požiadavky na konštrukciu tvárniacich strojov v znení zmeny č. 4/1997 sa vyžaduje, aby sa skúšky tvárniacich strojov za účelom kontroly dodržiavania bezpečnostných požiadaviek vykonávali minimálne raz ročne.

Na základe problémov v aplikačnej praxi v súvislosti so skúškami tvárniacich strojov Národný inšpektorát práce vydal stanovisko, v zmysle ktorého skúšky tvárniacich strojov môže vykonávať Oprávnená právnická osoba podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP a nezávislý inšpekčný orgán typu A podľa STN EN ISO/IEC 17 020 v oblasti skúšok tvárniacih strojov.

Naša spoločnosť vykonáva v zmysle vyššie uvedeného skúšky tvárniacich strojov podľa STN 21 0700 ako Oprávnená právnicka osoba a zároveň akreditovaný inšpekčný orgán typu  A podľa STN EN ISO/IEC 17 020 v oblasti strojových zariadení, odborne spôsobilými zamestnancami, podľa schválených postupov a s vlastnými prístrojmi novej generácie.

 

Čo overujeme skúškou tvárniacich strojov?

Skúškou tvárniacih strojov overujeme najmä:

  • umiestnenie zabezpečovacích zariadení od pracovného priestoru v závislosti na čase dobehu barana,
  • prekrytie činnosti spojky a brzdy,
  • súčinnosť dvojručného ovládania,
  • ručné ovládanie
  • správna funkcia poistného zariadenia,
  • správna činnosť prepínača režimov a nožného ovládača,
  • samovoľné klesanie barana,
  • tesnosť hydraulických spojov.

 

Čo je výstupným dokladom zo skúšky tvárniaceho stroja?

Výstupným dokladom o vykonaní skúšky tvárniaceho stroja je odborné stanovisko.